четверг, 31 марта 2016 г.

Проект статуту Всеукраїнської Асоціації чорнобильських громадських організації

Проект статуту Всеукраїнської Асоціації чорнобильських громадських організації

ПРОЕКТ СТАТУТУ

(ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЇ)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчою конференцією
Протокол № 1
від «___»____________ 2016 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Всеукраїнська Асоціація Чорнобильських громадських організацій об’єднує Чорнобильські громадські організації, незалежно від форм власності,для реалізації мити та завдань передбачених цим статутом.
1.2. Асоціація діє на території України
1.3. Асоціація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним Статутом та рішенням її Статутних органів.
1.4. Свою роботу Асоціація будує на принципах добровільності, рівноправності членів громадських Чорнобильських організації, благодійності, сприянні розвитку творчої ініціативи та активності своїх членів у тісній співпраці та взаємодії із зацікавленими державними громадськими благодійними установами і організаціями в Україні.
1.5. Асоціація є юридичною особою і набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку встановленому законодавством України.
1.6. Асоціація є неприбутковою організацією.
1.7. Асоціація має свій фірмовий бланк, печатку, штамп із своїм найменуванням, ескізи які затверджуються Радою Асоціації та реєструються у встановленому законодавством порядку.
1.8. Асоціація може мати символіку, гімн, емблему, прапор та інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою Асоціації та реєструються у встановленому законодавством порядку.
1.9. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного її майна. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов’язаннями Асоціації.
1.10. Назва Асоціації: повна назва: Всеукраїнська Асоціація Чорнобильських організації;
1.11. Юридична адреса Асоціації: _________________________________

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, оздоровчих, медичних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Завданням Асоціації є:
2.2.1. Консультативні та об’єднавчі процеси для громадських Чорнобильських організації.

 .     Поваги до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів, історичних, культурних, національних особливостей України, законодавства;
2.2.2. Участь у зборі, накопиченні та збереженні різноманітних історичних, краєзнавчих матеріалів, пов'язаних із Чорнобильською катастрофою;
2.2.3. Сприяння відродженню духовної, історико-культурної, етнографічної спадщини;
2.2.4. Пошук спонсорів та меценатів, залучення зацікавлених юридичних та фізичних осіб у фінансуванні різноманітних проектів Асоціації;
2.2.5. Фінансування програм (проектів), спрямованих на вирішення статутних завдань Асоціації.

З. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у Статуті, Асоціації користується всіма правами, наданими законами України, в тому числі:
3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.
3.1.2. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо).
3.1.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські Чорнобильські організації, партії, які визнають завдання та мету Асоціації, надавати допомогу в їх створенні.
3.1.5. Підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні договори та угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним договорам України.
3.1.6. Отримувати кошти, гуманітарну допомогу, пожертвування для виконання статутних завдань, проектів та програм Асоціації, в порядку, визначеному законодавством України.
3.1.7. Надавати допомогу членам Асоціації у відповідності до їх статутної діяльності.
3.1.8. Здійснювати ділові контакти та іншу діяльність спільно з українськими та зарубіжними установами, а також з їх представниками, з українськими та іноземними громадянами з питань, що входять до компетенції Асоціації.
3.1.9. Підтримувати членів Асоціації при зверненні до місцевих органів влади до місцевих органів влади і управління пропозиції з питань соціальних, економічних, екологічних, творчих, культурних, духовних та інших законних інтересів громадян.
3.1.10. Одержувати від органів влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.
3.1.11. Засновувати засоби масової інформації.
3.1.12. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі членів Асоціації.
3.1.13. Користуватися іншими правами, передбаченими законами України.
3.2. Асоціація має право створювати благодійні фонди, встановленому законодавством.
3.3. Асоціація має право брати участь у реалізації або виконувати самостійно спільні соціальні програми або запропоновані державними та недержавними установами, згідно відповідних угод.

4. ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЯ.
4.1. Асоціація може мати у власності кошти, необхідні для здійснення її статутної діяльності.
4.2. Право власності Асоціації реалізує її вищий статутний орган управління – Конференція в порядку, передбаченому законодавством України та Статутними документами.
4.3. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути делеговані Конференцією Раді Асоціації.

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Членство в Асоціації передбачається колективно (при умові складання Угоди про співпрацю іншої юридичної Особи із Асоціацією).
5.2. Членство в Асоціації є фіксованим.
5.3. Членами Асоціації можуть бути всі громадські Чорнобильські організації які знаходять на території України незалежно від форм власності, які визнають Статут Асоціації, надають їй матеріальну, організаційну та іншу допомогу.
5.4. Колективні члени не мають обособлених прав.
5.5. Колективні члени через своїх представників беруть участь у заходах і зборах Асоціації.
5.6. Прийняття до членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації на підставі поданого протоколу загальних зборів виступаючої організації.
5.9. Права членів Асоціації. Член Асоціації має право:
5.9.1. Обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації.
5.9.2. Брати участь в управлінні Асоціації, вносити на розгляд Конференції та Ради Асоціації пропозиції з питань їх діяльності, брати участь в роботі зборів, конференцій, нарад вищезазначених органів.
5.9.3. Звертатися до керівних органів Асоціації з питань захисту і підтримки своїх прав, інтересів, отримувати необхідну інформацію від них;
5.9.4. Користуватися інформаційною базою Асоціації на умовах, визначених Радою Асоціації;
5.9.5. Вільно виходити з Асоціації шляхом подання протоколу загальних зборів.
5.10. Обов'язки членів Асоціації. Член Асоціації зобов'язаний:
5.10.1. Виконувати вимоги цього Статуту та статутних органів Асоціації.
5.10.2. Брати активну участь у всіх планових і благодійних Програмах, масових та інших заходах, що здійснюються Асоціацією.
5.10.3. Активно сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Асоціацією, розвивати спільну діяльність з членами Асоціації.
5.10.4. Надавати Асоціації інформацію та пропозиції, необхідні для розробки окремих питань, що стосуються її діяльності.
5.11. Член Асоціації може вийти з неї після подання протоколу загальних зборів організації.
5.13. Члени керівних органів Асоціації (Голова або хтось із його заступників) можуть бути виключені із Асоціації лише за рішенням конференції.
5.14. Органціація, яка виключена із Асоціації, має право подати скаргу до керівництва Асоціації, аж до Конференції Асоціації. Керівний орган, до якого надійшла скарга чи заява про виключення, може утворювати для розгляду заяв і скарг відповідні тимчасові комісії. Комісія зобов'язана розглянути скаргу впродовж місяця та подати свої висновки до органу Асоціації, рішенням якого була утворена. Керівний орган Асоціації, до якого подано скаргу, зобов'язаний розглянути її на першому ж засіданні, яке відбудеться після одержання висновків тимчасової комісії.
5.15. Член Асоціації, виключений із Асоціації, може бути відновлений за рішенням органу, не нижчого за той, рішенням якого член Асоціації був виключений. Рішення Конференції Асоціації є остаточним і оскарженню не підлягає. У разі виключення члена Асоціації. Конференцією, Радою Асоціації, повторний вступ такої організації до Асоціації можливий не раніше ніж через три роки після виключення її з лав Асоціації. У випадку вибуття із Асоціації в обліковій картці колишнього члена Асоціації робиться відповідний запис, а копія рішення видається особі, що вибула із Асоціації, на її вимогу. 

При виході або виключенні з членів Асоціації сплачені вступні та членські внески не повертаються.
5.16. Членський облік в Асоціації регулюється "Положенням про членський облік в
Асоціації, яке приймається Радою Асоціації.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
6.1. Асоціація створюється рішенням установчої конференції членів Асоціації з власної ініціативи на основі її вільного волевиявлення при наявності не менше 3-х юридичних громадських Чорнобильських організації за територіальною ознакою в межах території України.
Після установчої конференції згідно Статуту Асоціація є юридичною особою та реєструється у встановленому законом порядку в органах державної виконавчої влади відповідного рівня.
6.2. Статутними органами Асоціації є:
а)Конференція.
б)Рада «Кожен член ради головує по шість місяців».
в)Координаційна регіональна Рада.
г)Ревізійна комісія.
6.3. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція.
6.3.1. Конференція скликається Радою, Радою Асоціації з власної ініціативи або на вимогу більше третини від загальної кількості членів Асоціації в міру необхідності, але не менше одного разу на рік і при наявності на них більше двох третин від загальної кількості членів Асоціації
6.3.2. Конференція також може скликатися Радою.
6.3.3. Рішення на конференціях з усіх питань приймаються більшістю голосів присутніх на них делегатів, крім випадків встановлених цим Статутом.
6.4. Конференція Асоціації:
6.4.1. Обирає за поданням Голови членів Ради Організацій терміном на 3 роки.
6.4.2. Визначає основні напрямки діяльності Асоціації на наступний період.
6.4.3. Обирає раду Голів та членів Ревізійної комісії Асоціації терміном на 3 роки.
6.4.4. В окремих випадках приймає рішення про прийняття до Асоціації нових членів та виключення з неї;
6.4.5. Реалізує право власності на кошти Асоціації.
6.4.6. Заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Голови, Ради, Ревізійної комісії Асоціації.
6.4.8. Має право делегувати частину своїх повноважень співголовам Ради Асоціації.
6.4.9. Приймає рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію Асоціації.
6.4.10. Розглядає апеляції, внутрішньо організаційні конфлікти.
6.4.11. Затверджує Статут про Асоціацію та зміни до нього.
6.4.12. Вирішують інші питання.

6.5. Голова Асоціації:

6.5.1. Очолює та організовує роботу Асоціації.
6.5.2. Організовує сприяння роботі Асоціації з боку владних структур, органів місцевого самоврядування.
6.5.3. Скликає Конференцію, Раду та Координаційну Раду Асоціації.
6.5.4. Виносить питання на розгляд Конференції, Ради та Координаційної Ради Асоціації, головує на їхніх засіданнях.
6.5.5. Затверджує рішення Ради і Координаційної Ради Організації.
6.5.6. Відкриває рахунки в банках.
6.5.7. Представляє очолювану ним Асоціацією у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, іншими об’єднаннями громадян;
6.5.8. Без доручення діє від імені Асоціації.
6.5.9. Укладає і підписує угоди, договори, контракти від імені Асоціації при згоді двох співголов.
6.5.10. Видає доручення, накази та розпорядження обов’язкові для виконання членами Асоціації.
6.5.11. Має право першого підпису на всіх документах Асоціації.
6.5.12. Розпоряджається коштами Асоціації, в межах компетенції і повноважень, наданих Конференцією Асоціації.
6.5.15. Здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань Асоціації, рішень керівних органів Асоціації, рішень представницьких і виконавчих органів Асоціації.
6.5.16. Здійснює загальне керівництво Асоціацією.
6.5.17. Сприяє участі членів Асоціації в її діяльності.
6.6. Рада є керівним органом Асоціації і обирається Конференцією із членів Асоціації у кількості не менш ___ чоловік на строк 3 років і не більше двох каденцій. Рада керує всією діяльністю Асоціації між Конференціями, скликається співголовою Асоціації за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Основною формою роботи Ради є її засідання, які правомочні, якщо в них бере участь більшість  50% її членів. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів, присутніх на ньому його членів.

6.7. Рада Асоціації:

6.7.1. Затверджує зразки печаток, штампів, символіки та іншої атрибутики Асоціації.
6.7.2. Приймає рішення про прийняття до Асоціації нових членів та виключення з нього.
6.7.3. Визначає основні напрями діяльності Асоціації, відповідно до цього Положення і рішень керівних органів Асоціації, та подає їх на розгляд Конференції.
6.7.4. Затверджує перспективні плани, згідно з цим Статутом, основні напрямки діяльності, рішень керівних органів Асоціації.
6.7.5. Розглядає скарги та пропозиції членів Асоціації.
6.8. З метою реалізації рішень Конференції і Ради Асоціації, для забезпечення координації роботи колективних членів Асоціації не рідше ніж один раз на три місяці скликається Координаційна Рада до складу якої входять співголови та члени Ради Асоціації, голови районних та первинних осередків   будь якоі  обласної організації міста та області, голови регіональних координаційних рад або представники колективних членів Асоціації.
6.9. З метою перевірки статутної діяльності діє Ревізійна комісія. Ревізійна комісія Асоціації обирається Конференцією строком на три роки у складі Голови і двох членів комісії. Члени Ради Асоціації не можуть бути членами Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії Асоціації вважається дійсним, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії. Вимоги щодо надання документів, необхідних для виконання Ревізійною комісією своїх функцій, є обов’язковими для виконання всіма членами і посадовими особами Асоціації. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна Конференції.

6.10. Ревізійна комісія:

6.10.1. Перевіряє виконання бюджету виконавчою структурою Асоціації.
6.10.2. Робить висновок щодо річних звітів та балансів Асоціації.
6.10.3. Контролює правильність використання коштів Асоціації.
6.11. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться членами Ревізійної комісії за поданням Ради чи співголови Асоціації, за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів Асоціації.

7.ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА
ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Фінансова підтримка Асоціації можуть формуватися за рахунок: добровільних внесків членів Асоціації, благодійних спонсорських внесків, пожертвувань від політичних партій, що мають цільовий характер (гранти), надані фізичними та юридичними особами, та недержавними установами, в грошовій формі; цільових перерахувань трудових та творчих колективів; надходження від депозитних вкладів та від цінних паперів; надходжень, які є результатом інтелектуальної та інших діяльностей.
7.2. З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціації після її державної реєстрації вона може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення установ організацій із статусом юридичної особи.
7.3. При одержанні фінансової або іншої матеріальної підтримки Асоціація подає звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені цими органами.
7.4. Асоціація та її юридичні члени зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах податкової інспекції.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
8.1 Зміни і доповнення до Статуту Асоціації затверджуються на Конференції Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 50% голосів присутніх на ній делегатів.
8.2. Доповнення і зміни до Статуту Асоціації підлягають обов'язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ
9.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
9.2. Реорганізація Асоціації здійснюється згідно з рішенням Конференції Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 50% голосів присутніх на ній членів.


(Прохання висловлювати свої пропозиції і зауваження щодо проекту Статуту у коментарях)

13 комментариев:

 1. В.Виноградов3/29/2016

  Дуже цікава інформація. Чи пропозиція? На фоні останніх подій, де центральна СЧУ, в черговий раз 23-03-16 показала свою сутність лобіюванням головної своєї проблеми - скасування податку 15%(і це в них майже получилося), в той час коли рядові члени СЧУ виживають на 2400-3000 грн. Гарний лозунг - чорнобильський комунізм, тобто 6-8-10 для всіх, виконання рішень судів. Вимагаючи все і для всіх,складається враження що це все робиться навмисне, приховуючи гарними намірами свої власні шкурні інтереси. А тепер по темі. Дійсно, СЧУ за покійного та й досі дискредитує себе, своїми діями чи мабуть бездіяльністю відносно захисту простих ліквідаторів. Тому, вищевказаний проект статуту асоціації на мою думку є доцільним та доречним. По приблизним підрахункам, 85% ліквідаторів отримують мінімальні чи близько мінімальних пенсії.То чи не прийшов час створити нову надпотужну організацію ліквідаторів - мінімальщиків, та відповідно обрати головою організації ліквідатора мінімальщика?

  ОтветитьУдалить
 2. Анонимный3/29/2016

  Пора конфликтовать с чертями из счу по-взрослому, с привлечением людей и карать за предательство интересов чернобыльцев.

  ОтветитьУдалить
 3. Анонимный3/29/2016

  Пора. давно пора Хоть с опозданием, но пора.

  ОтветитьУдалить
 4. Анонимный3/29/2016

  6.3.1. Конференція скликається Радою, Радою Асоціації з власної ініціативи або на вимогу більше третини від загальної кількості членів Асоціації в міру необхідності, але не менше одного разу на рік і при наявності на них більше двох третин від загальної кількості членів Асоціації---третини від змінити на 50% від загальної кількості членів.

  ОтветитьУдалить
 5. Демократический централизм3/29/2016

  Хорошая идея.Но есть люди,не состоящие ни в одной организации...как будем с ними.

  ОтветитьУдалить
 6. Анонимный3/30/2016

  А " мертвые души" в СЧУ и прочих организациях- если провести аудит членских взносов, то ни одна ч. организация не имеет права выдвигать требования от всех чернобыльцев Украины, т.е не считается Всеукраинской! Хватит бла-бла , кто может везти воз новой ч. организации минимальщиков, СОЗДАВАЙТЕ . но болтайте впустую, тогда большинство минимальщиков войдут в такую организацию и поддержат её реальными взносами! Действуйте! Пусть CЧУ-шники- шестерки властей повесятся на своих обещаниях! Нам- минимальщикам нужны реальные дела!!!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный3/30/2016

   вношу свое же исправление: "но не болтайте впустую".

   Удалить
 7. хто конкретно буде займатись цією роботою?

  ОтветитьУдалить
 8. красивый лозунг,Асоциация,правда кто будет заниматься этой работой

  ОтветитьУдалить
 9. Анонимный4/01/2016

  Думаю,це порожня трата часу.Мали 30років.З новву... щось.Вибори в ч.організаціях пройшли.Всі впали на дно(до слідуючих).На Рівненщині Чорнобильська організація-це якийсь сімейний клан,яким править вже не один рік пан Хиля.На разі виходу не бачу,якщо не буде радикальних змін в державі.А за тим ліквідаторів взагалі не залишиться(ДІЙСНИХ ЛІКВІДАТОРІВ!!!)

  ОтветитьУдалить
 10. Анонимный4/01/2016

  Советчиков много - работать некому...!

  ОтветитьУдалить
 11. Анонимный4/01/2016

  Давно пора уже создать такой Союз, а главное для этого обстоятельства созрели...!!! Только вперед... Советчиков много - а сами советчики ничего практического не делают... Вперёд и без остановки...! УДАЧИ! Все гром.организации поддержат...!

  ОтветитьУдалить
 12. Бывалый4/02/2016

  ОРГАНИЗАЦИЯ — ЭТО ХОРОШО. НО НАДО ПРОВОДИТЬ СЕЙЧАС ПЕРЕД 26 АКЦИИ ПРОТЕСТА. СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ПРИГЛАШЕНО ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСТЕЙ. САМ ГЕНСЕК ООН СОБИРАЕТСЯ В УКРАИНУ. МОЖЕТ НАМ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ПОДАЧКОЙ ПОПЫТАЮТСЯ ЗАКРЫТЬ РОТ. ЕСЛИ ДАЖЕ И ПОДАЧКА, ТО ЭТО БУДЕТ ДЛЯ НАС ПОЛОЖИТЕЛЬНО. ПРОСТИТУТКИ С СЧУ, ВОВЧ И ЧЕРНОБЫЛЬ-86 НИЧЕГО НЕ СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ И НИКОГО НЕ БУДУТ ВЫВОДИТЬ В АПРЕЛЕ НА АКЦИИ. СЕЙЧАС ОНИ ЖДУТ УКАЗА ПОРОШЕНКО О СВОЕМ НАГРАЖДЕНИИ. НАГРАДЯТ ИХ ЗА ТО, ЧТО СУМЕЛИ НИВЕЛИРОВАТЬ ПРОТЕСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ В ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ К 30 ГОДОВЩИНЕ. А ОРГАНИЗАЦИИ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ ПОСЛЕ 26 АПРЕЛЯ. ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ В АПРЕЛЕ, ТО ТОГДА СТАВИМ НА ВСЕМ КРЕСТ И РАСХОДИМСЯ.

  ОтветитьУдалить