понедельник, 16 мая 2016 г.

ПОЛНЫЙ БЕЗПРЕДЕЛ. Нового не приняли,. решили устроить геноцид полный.


Зараз між урядовцями і чорнобильцями розгорнулись дискусії щодо доцільності внесення зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", які б повернули раніше існуючі норми або прийняття цілком нового закону, який би передбачав уніфікацію соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це, зокрема, йшлося і під час зустрічі міністра соціальної політики Андрія Реви з представниками громадських чорнобильських організацій 12 травня 2016 року.

Мабуть, не дарма, думку щодо "уніфікації" і висловив міністр соціальної політики, оскільки напередодні цієї зустрічі, 11 травня 2016 року, 16-ма депутатами від так званої коаліції у Верховній Раді було зареєстровано законопроект за № 4560, в якому по суті пропонується парламенту скасувати дію актів СРСР і УРСР на території України і зокрема Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Так, згідно з законопроектом залишається можливість лише тимчасової дії (до прийняття законів України, що регулюють відповідні відносини) законів, прийнятих під час існування УРСР.

Зокрема, йдеться про закони "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про освіту", "Про захист прав споживачів", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", а також Житловому кодексі УРСР, кодексі України про адміністративні правопорушення та кодексі законів про працю.

Норма нині чинного законодавства, зокрема стаття  3 Закону України "Про правонаступництво України" свідчить, що закони УРСР та інші акти, прийняті Радою УРСР, діють на території України, оскільки вони не суперечать законам України, прийнятим після проголошення незалежності. В запропонованому ж депутатами законопроекті стаття 3 зазначеного Закону має редакцію, яка передбачає норму, що Закони та інші акти органів влади СРСР та Української РСР не діють на території України.

Проект
вноситься
народними депутатами України
Продан О.П., Геращенко І.В., Остріковою Т.Г.,
Кришиним О.Ю., Юринець О.В., Ткачуком Г.В.,
Солов’єм Ю.І., Сусловою І.М., Макар’яном Д.Б.,
Березою Б.Ю., Паламарчуком М.П., Велікін О.М.,
Сугоняком О.Л., Котом А.Б.,
Матіос М.В., Романюком Р.С.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України 
«Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР 
на території України»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

І. Статтю 3 Закону України «Про правонаступництво України» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 46, ст.617) викласти у такій редакції:
«Стаття 3. Закони та інші акти органів влади СРСР та Української РСР не діють на території України».

ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Тимчасово, до прийняття законів України, що регулюють відповідні відносини, на території України підлягають застосуванню наступні Закони Української РСР, а також підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання:
- Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28, ст.573);
- Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122);
- Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971 Додаток до N 50);
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546);
- Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451);
- Закон України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379);
- Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст.283);
- Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 22, ст.262);
- Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377);
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст.252);
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200);
- Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.198);
- Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, № 45, ст.602);
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити розробку та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що врегульовують відносини, які на момент набрання чинності цим Законом врегульовані підзаконними нормативно-правовими актами СРСР або Української РСР.


Голова Верховної Ради
України


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР
на території України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
На даний час в Україні підлягають застосуванню одночасно дві системи законодавства: законодавство колишнього СРСР та законодавство України.
Нормативною підставою такої ситуації є те, що відповідно до статті 3 Закону України «Про правонаступництво України» Закони Української РСР та інші акти, ухвалені Верховною Радою Української РСР, діють на території України, оскільки вони не суперечать законам України, ухваленим після проголошення незалежності України. Крім того, згідно з постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.
Однак, одночасна дія двох систем законодавства є неприйнятною з огляду на наступне:
Законодавство СРСР не є достатньо систематизованим. Відсутня єдина база законодавства СРСР, яка б забезпечувала вільний доступ до такого законодавства та ознайомлення з ним. Тобто, суспільні відносини регулюються нормами, доступ до яких є обмеженим або ж взагалі неможливим. Зазначена ситуація є грубим порушенням статті 57 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
Доступність того чи іншого нормативно-правового акту СРСР не надто істотно полегшує застосування такого акту, оскільки невизначеним є те, у якій частині такий акт суперечить або ж відповідає законодавству України. Такий аналіз потребує глибоких юридичних знань, які є лише у обмеженої кількості осіб. Крім того, якщо певне коло суспільних відносин не регулюється законодавством України, це зовсім не означає, що автоматично може бути застосовано законодавство СРСР, оскільки український законодавець умисно може залишити ту чи іншу сферу відносин поза законодавчим регулюванням, залишаючи врегулювання відповідних відносин на розсуд учасників таких відносин. Надзвичайно складно (якщо взагалі можливо) визначити сфери, де неврегульованість відносин спричинена бажанням дозволити вільний розсуд сторін, а де – умисним розрахунком на дію законодавства СРСР.
Законодавство України та законодавство СРСР базуються на повністю відмінних підходах та принципах, а тому є концептуально несумісними у застосуванні.
Застосування законодавства СРСР було виправданим на ранніх етапах розвитку української держави, коли було відсутнім законодавство, прийняте за часів незалежності. Однак на даний час після розвитку системи українського законодавства така необхідність відпала.
З позиції сучасної законотворчої техніки якість законодавства СРСР є незадовільною, а застосовувана термінологія та підходи – застарілими.

2. Цілі й завдання законопроекту
Метою законопроекту Закону є забезпечення права кожного знати свої права та обов’язки, а також виключення дії нормативно-правових актів, застосування яких ускладнене або ж неможливе.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Задля досягнення поставлених цілей і завдань, проектом Закону впроваджуються наступні положення:
- скасовується дія на території України законодавства СРСР та Української РСР;
- запроваджується можливість тимчасової дії (до прийняття законів України, що регулюють відповідні відносини) законів, прийнятих у час існування УРСР, зокрема: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про освіту», «Про захист прав споживачів», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Житлового кодексу Української РСР, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кодексу законів про працю України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У сфері, регулювання якої вдосконалюється проектом Закону, діють Конституція України, Закон України «Про правонаступництво України», а також закони, прийняті за часів СРСР, серед яких: Житловий кодекс Української РСР, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Президента Української РСР», «Про освіту», «Про захист прав споживачів», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон УРСР від 17 жовтня 1990 р. № 400-ХІІ “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Закон УРСР від 23 грудня 1970 р. № 3329 “Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР “Про доповнення Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 4 листопада 1964 року “Про норми утримання худоби в особистій власності громадян, які не є членами колгоспів”, Закон УРСР від 27 листопада 1981 р. № 2817 “Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР “Про разовий збір на колгоспних ринках”, Закон УРСР від 15 червня 1984 р. № 7132 “Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР “Про самооподаткування сільського населення”, Закон УРСР від 04 грудня 1985 р. № 1406 “Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР “Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння” та інші.
Крім того, у сфері, регулювання якої вдосконалюється проектом Закону, діють наступні підзаконні нормативно-правові акти:
1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. №49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку».
2. Постанова Верховної Ради УРСР від 01 листопада 1990 р. № 426 “Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 01 листопада 1990 року № 426 XII “Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення республіки сільськогосподарськими продуктами”. 
3. Постанова Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 р. № 563 “Про земельну реформу”. 
4. Постанова Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 р. “Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР”.
5. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 13 грудня 1948 р. “Про введення персональних звань для працівників Міністерства зв’язку”.
6. Постанова Ради Народних Комісарів СРСР від 17 серпня 1931 р. № 721 “Про відповідальне зберігання покупцями неоплачених вантажів”.
7. Інструкція Міністерства сільського господарства СРСР 20 грудня 1976 р. № 187 «Інструкція з інвентаризації земель, грунтове покриття яких порушене при розробці родовищ корисних копалин і торфу, виконанні геологорозвідувальних дослідницьких, будівельних та інших робіт».
8. Постанова Ради Міністрів СРСР та ЦК ПРС від 14 вересня  1977 р. № 843 “Про особисті підсобні господарства колгоспників, робочих, службовців та інших громадян та колективне садівництво та городництво”.
9. Постанова Рада Міністрів СРСР від 08 січня 1981 р. № 24 «Про затвердження положення про землі транспорту».
10. Постанова Ради Міністрів УРСР та ПВР УРСР від 17 серпня 1984 р. № 342 “Про розділ Законодавство про народне господарство” (глави 1 - 4) Зводу законів Української РСР”.
11. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 липня 1987 р. № 419-р.
12. Постанова Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок 27 квітня 1990 р. № 96 “Про поліпшення фізкультурно-масової, оздоровчої та спортивної роботи серед сільського населення Української РСР”.
13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 04 березня 1981 р. № 111 “Про перехід на нові кошторисні норми і ціни в будівництві”.
14. Постанова Рада Міністрів УРСР від 06 листопада 1986 р. № 387 «Про затвердження порядку відшкодування затрат по виконанню природоохоронних заходів, пов'язаних з видобуванням нерудних будівельних матеріалів підприємствами Головрічфлоту УРСР».
15. Наказ Держкомітету заготівок СРСР від 10 лютого 1969 р. № 1-23/66 “Инструкция о порядке инспектирования отгружаемых на экспорт и поступающих по импорту хлебопродуктов и жмыхов государственной хлебной инспекцией в морских портах СССР”.
16. Постанова Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 03 листопада 1960 р. № 1249/28 “Про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту та метрополітенів”.
17. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР 21 липня 1972 р. “Норми втрат (бою) азбестоцементних виробів”.
18. Норми Держбуду СРСР від 30 березня 1973 р. “Норми відведення земель для магістральних трубопроводів СН 452-73”.                
19. Норми Державного комітету Ради Міністрів СРСР по справах будівництва від 30 березня 1973 р. “Норми відводу земель для магістральних трубопроводів СН 452-73”.
20. Наказ Міністерства морського флоту СРСР від 19 жовтня 1973 р. № 172 “Про затвердження уніфікованої проформи дисбурсментського рахунку”.
21. Норми Держбуду СРСР 28 грудня 1973 р. “Норми відведення земель для магістральних водоводів та каналізаційних колекторів. СН 456-73”.
22. Норми Держбуду СРСР від 29 грудня 1973 р. “Норми відведення земель для підприємств рибного господарства СН 455-73”.   
23. Норми Держбуду СРСР від 16 січня 1974 р. “Норми відведення земель для аеропортів СН 457-74”.                                  
24. Інструкція Мінсільгоспу СРСР від 06 листопада 1974 р. “Инструкция по дезинфекции на предприятиях по производству мяса свинины на промышленной основе”.
25. Інструкція Мінсільгоспу СРСР від 28 березня 1975 р. “Інструкція з внутрішньогосподарського землеустрою колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств Української РСР”. 
26. Інструкція Державного комітету Ради Міністрів СРСР по науці та техніці, Державного комітету Ради Міністрів СРСР по справам будівництва, Міністерства сільського господарства СРСР, Державний комітет лісового господарства Ради Міністрів СРСР від 16 травня 1977 р. “Інструкція про порядок та умови розрахунків, пов'язаних із зносом, перенесенням і відновленням житлових будинків, будівель і пристроїв, що знаходяться в особистій власності громадян”.
27. Наказ Головного державного санітарного лікаря СРСР від 13 вересня 1977 р. № 833 “Про порядок проведення санітарного та карантинного огляду суден”.
28. Постанова Держпостач СРСР від 24 жовтня 1978 р. № 66 “Норми природного убутку сировини та матеріалів”.
29. Наказ Міністерства заготівок СРСР від 13 лютого 1980 р. № 41 “Инструкция по борьбе с вредителями хлебных запасов”.
30. Постанова Держстандарт СРСР від 21 серпня 1980 р. № 4368 “Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до гідролісомеліорації ГОСТ 17.5.3.03-80”.           
31. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 10 вересня 1980 р. “Норми втрат (бою) облицювальних матеріалів і плит декоративних з природного каменю”.       32. Наказ Міністерства заготівель СРСР  від 10 липня 1981 р. № 202 “Про затвердження Інструкції про порядок інвентаризації зерна, продуктів його переробки, насіння олійних культур і трав на підприємствах хлібопродуктів Міністерства заготівель СРСР”.
33. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 07 квітня 1982 р. “Норми втрат (бою) чавунних емальованих ванн”.
34. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 10 травня 1982 р. “Норми втрат (бою) керамічної цегли та каменю”.
35. Наказ Міністерства заготівель СРСР  від 14 жовтня 1982 р. № 109 “Инструкция по очистке и выделению мелкой фракции зерна, эксплуатации зерноочистительных машин на элеваторах и хлебоприемных предприятиях от 01 октября 1982 года № 9-5-82”.
36. Наказ Центрального статистичного управління СРСР від 24 листопада 1982 р. № 613 “Про затвердження типової міжвідомчої форми № М-29”.
37. Методичні вказівки Головного державного санітарного лікаря СРСР від 20 грудня 1982 р. № 2639-82 “Методичні вказівки з організації і проведення поточного санітарного нагляду за судами та іншими плавучими засобами, що знаходяться в експлуатації”.
38. Наказ Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР від 31 грудня 1982 р. № 291 “Про затвердження норм усушки м’яса та субпродуктів птиці та кроликів при холодильній обробці й зберігання”.
39. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 14 січня 1983 р. “Норми втрат (бою) сталевих емальованих ванн і мийок”. 
40. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 10 березня 1983 р. “Норми втрат (бою) силікатної цегли і каменю”.
41. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 31 травня 1983 р. “Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при зберіганні на складі”.                        
42. Наказ Міністерства заготівель СРСР  від 25 липня 1983 р. № 251 “Правила организации и ведения технологического процесса на элеваторах и хлебоприемных предприятиях”.
43. Норми Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР 19 жовтня 1983 р. “Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при транспортуванні”  
44. Інструкція Державного планового комітету СРСР та Міністерства енергетики й електрифікації СРСР від 25 січня 1984 р. “Інструкція про порядок узгодження застосування электрокотлов і інших електронагрівальних приладів”.
45. Постанова  Держстандарту СРСР 27 квітня 1984 р. № 1501 “Охорона природи. Землі. Класифікація малопродуктивних угідь для землювання ГОСТ 17.5.1.06-84”.                 
46. Постанова Держпостач СРСР від 30 липня 1984 р. № 93 “Норми природного убутку хімічної продукції при внутрішньо складських операціях”. 
47. Інструкція Державного будівельного комітету СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Державного банку СРСР, Будівельного банку СРСР від 29 грудня 1984 р. № 72-Д “Про порядок та умови розрахунків, пов'язаних із зносом, перенесенням і відновленням житлових будинків, будівель і пристроїв, що знаходяться в особистій власності громадян”.
48. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. № 186 “Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу”.
49. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1985 р. № 228 “Про затвердження правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу”.
50. Наказ МОЗ СРСР від 10 червня 1985 р. № 770 “Про введення в дію галузевого стандарту ОСТ 42-21-2-85 Стерилізація і дезинфекція виробів медичного призначення. Методи, засоби і режими”.
51. Постанова Державного комітету СРСР по стандартам від 16 липня 1985 р. № 2228 “Охорона природи. Землі. Класифікація порушених земель для рекультивації ГОСТ 17.5.1.02-85”     .    
52. Постанова Державного комітету СРСР по лісовому господарству від 12 вересня 1985 р. № 4 “Инструкция по проведению лесоустройства в едином государственном лесном фонде СССР”. 
53. Положення Мінфіну СРСР від 30 вересня 1985 р. № 166 “Основні положення з обліку тари на підприємствах, у виробничих об'єднаннях та організаціях”.
54. Постанова Держстандарту СРСР від 28 жовтня 1985 р. № 3453 “Землі. Терміни та визначення ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84)”.    
55. Наказ Державного комітету по цивільному будівництву та архітектурі при Держбуді СРСР від 11 грудня 1985 р. № 404 “Відомчі будівельні норми. Забудова територій колективних садів, будівлі та споруди. Норми проектування ВСН 43-85”. 
56. Наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР від 28 січня 1986 р. № 23 “Про затвердження норм природного убутку зерна, продуктів його переробки, насіння трав, кормів трав'яних, штучно висушених, та насіння олійних культур при зберіганні на підприємствах системи Міністерства хлібопродуктів СРСР”.
57. Державний комітет СРСР по матеріально-технічному постачанню від 26 березня 1986 р. № 40 “Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании”.
58. Постанова Державного будівельного комітету СРСР, Державного планового комітету СРСР від 10 квітня 1986 р. № 43/62 “Про затвердження підвищуючих коефіцієнтів до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і до величини нормативної умовно-чистої продукції для складання кошторисної документації на технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв’.
59. Наказ Держбуду СРСР від 19 вересня 1986 р. № 178 “Республіканські будівельні норми Планування та забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР” РСН 341-86”.      
60. Протокол Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР від 02 лютого 1987 р. № 44 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”.
61. Наказ Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР від 27 лютого 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 14. Хімічне та нафтове машинобудування”.                     
62. Наказ Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР від 27 лютого 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 61. Газоочисні та пилоуловлювальні споруди”.                         
63. Наказ Міністерства електротехнічної промисловості СРСР від 02 березня 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 13. Електротехнічна промисловість”.                    64. Рішення Міністерства газової промисловості СРСР від 04 березня 1987 р. № 27-1 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 4. Газова промисловість”.
65. Наказ Мінторгу СРСР від 11 березня 1987 р. № 67 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 42. Підприємства торгівлі та громадського харчування”.       
66. Збірник  Міністерства морського флоту СРСР від 13 березня 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 35. Підприємства морського транспорту”.                     
67. Наказ Держкомвидав СРСР від 13 березня 1987 р. № 121 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 48. Поліграфічна промисловість”.       
68. Наказ Міністерства рибного господарства СРСР 13 березня 1987 р. № 149 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 29. Рибна промисловість”.              
69. Постанова Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 13 березня 1987 р. № 153/6-142 “Єдині норми часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом і відрядні розцінки для оплати праці водіїв”.
70. Протокол Мінчормету СРСР від 15 березня 1987 р. № 3 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 6. Чорна металургія (Продовження. Глави 2 -7)”.                        
71. Протокол Міністерства медичної та мікробіологічної промисловості СРСР від 15 березня 1987 р.   № 10 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 30. Медична та мікробіологічна промисловість”.        
72. Протокол Мінчормету СРСР 15 березня 1987 р. № 3 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 6. Чорна металургія. Глава 1”.
73. Протокол Мінчормету СРСР від 15 березня 1987 р. № 3 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 6. Чорна металургія”.          
74. Протокол Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, Міністерства атомної енергетики СРСР від 16 березня 1987 р. № 8 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 1. Електроенергетика”.
75. Протокол Міністерства кольорової металургії СРСР від 16 березня 1987 р. № 25, протокол Міністерства чорної металургії СРСР від 15 березня 1987 р. № 10-175, наказ Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 27 березня 1987 р. № 192 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 8. Гірничорудна промисловість”. 
76. Протокол Мінкольормету СРСР від 16 березня 1987 р. № 25 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 7. Кольорова металургія”.
77. Наказ Міністерства легкої промисловості СРСР від 16 березня 1987 р. № 98 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”.                  
78. Протокол    Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР 17 березня 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 26. Лісова і деревообробна, целюлозно-паперова промисловість”.          
79. Наказ Міністерства будівельного, дорожнього та комунального машинобудування СРСР від 18 березня 1987 р. № 163“Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 21. Будівельне, дорожнє та комунальне машинобудування”.        
80. Наказ Держбуду СРСР від 18 березня 1987 р. № 90 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 58. Місцева промисловість”.  
81. Наказ Міністерства зв'язку СРСР від 19 березня 1987 р. № 140 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 37. Зв'язок”.             
82. Збірник Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР від 20 березня 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 12. Важке і транспортне машинобудування”.
83. Постанова Держбуду СРСР від 20 березня 1987 р. № 63 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 49. Водопостачання та каналізація”.
84. Наказ Мінкультури СРСР від 20 березня 1987 р. № 116 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”.  
85. Наказ Державного комітету СРСР з фізичної культури і спорту від 20 березня 1987 р. № 189 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 52. Фізкультурно-спортивні споруди”. 86. Протокол Міністерства автомобільної промисловості СРСР від 21 березня 1987 р. № 3 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”. 
87. Збірник Міністерства цивільної авіації СРСР від 21 березня 1987 р. № 76.1.37-1234 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 36. Будівлі та споруди повітряного транспорту”.                      
88. Наказ Держбуду СРСР від 23 березня 1987 р. № 87 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 39. Житлові та цивільні будинки”.
89. Протокол Держкомлісгоспу СРСР від 23 березня 1987 р. № 5 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 33. Лісове господарство”.
90. Наказ Міністерства вугільної промисловості СРСР від 25 березня 1987 р. № 52, наказ Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР від 31 березня 1987 р. № 122 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 5. Вугільна промисловість”.
91. Наказ Міністерства вугільної промисловості СРСР від 25 березня 1987 р. № 52 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 23. Ремонтні підприємства вугільної промисловості”. 
92. Протокол  Міністерства хімічної промисловості СРСР від 27 березня 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 9. Хімічна промисловість”.
93. Наказ Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР 27 березня 1987 р. № 192 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 27. Промисловість будівельних матеріалів”.             
94. Наказ Міністерства меліорації та водного господарства СРСР від 27 березня 1987 р. № 125 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 34. Водогосподарське будівництво”.       95. Рішення Міністерства транспортного будівництва СРСР від 30 березня 1987 р. № МО-338, протокол Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР від 7 квітня 1987 р., постанова Держбуду СРСР від 20 березня 1987 р. № 63, протокол Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР СРСР від 20 березня 1987 р. “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 38. Залізниці та автомобільні дороги. Мости. Тунелі. Метрополітени. Промисловий транспорт”.
96. Протокол    Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР 30 березня 1987 р. № 15 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 15. Верстатобудівна та інструментальна промисловість”.    
97. Протокол Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР від 30 березня 1987 р. № 15 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”.              
98. Наказ Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР від 31 березня 1987 р. № 122, протокол Міністерства чорної металургії СРСР від 23 березня 1987 р., наказ Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 27 березня 1987 р. № 192, протокол Міністерства кольорової металургії СРСР від 16 березня 1987 р. № 25, наказ Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР від 6 квітня 1987 р. № 328 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 62. Промислові печі, сушарки, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту”.
99. Наказ Мінмонтажспецбуду СРСР від 31 березня 1987 р. № 122 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 63. Заглиблені споруди і конструкції, будівельне водозниження і дренаж”.            
100. Наказ Міннафтохімпрому СРСР від 06 квітня 1987 р. № 328 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 3. Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість”.       
101. Розпорядження Державного комітету СРСР із забезпечення нафтопродуктами від 10 квітня 1987 р. № 05-10/196“Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 50. Підприємства транспорту, зберігання нафтопродуктів та автозаправні станції”.
102. Наказ Міннафтопрому СРСР від 14 квітня 1987 р. № 254 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 2. Нафтова промисловість”.
103. Наказ Держпостачу СРСР 14 квітня 1987 р. № 127 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”.                        
104. Наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР від 07 травня 1987 р. № 129 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва”.           
105. Постанова Держпостачу СРСР 08 червня 1987 р. № 78 “Норми природного убутку будівельних матеріалів при перевезеннях автомобільним транспортом”.
106. Наказ Держпостач СРСР від 07 липня 1987 р. № 94 “Норми природного убутку свіжої картоплі при тривалому зберіганні в неохолоджуваних сховищах”.
107. Постанова Державного комітету СРСР по матеріально-технічному постачанню від 07 серпня 1987 р. № 107 “Про затвердження норм природного збитку бензинів у разі перевезення морськими суднами наливом”.
108. Наказ Держбуду СРСР від 31 серпня 1987 р. № 103 “Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 40. Районне планування, планування та забудова населених пунктів”.
109. Інструкція Міністерства транспортного будівництва СРСР від 01 грудня 1987 р. № 29 “Інструкція № 29 з охорони праці для водіїв вантажного автомобіля”.
110. Інструкція Міністерства транспортного будівництва СРСР від 01 грудня 1987 р. № 28 “Інструкція з охорони праці для водіїв, зайнятих перевезенням людей”.
111. Наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР від 22 лютого 1988 р. № 50 “Об утверждении форм первичной учетной документации и кратких указаний по их применению и заполнению хлебоприемными и зерноперерабатывающими предприятиями системы Министерства хлебопродуктов СССР”.
112.  Наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР від 24 липня 1988 р. № 185 “Инструкция по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы”.
113. Інструкція/Методичні рекомендації Держагропром СРСР від 25 серпня 1988 р. “Проведення ветеринарної дезинфекції об’єктів тваринництва (інструкція)”.
114. Наказ Міністерства морського флоту СРСР від 28 грудня 1988 р. № 173 “Про затвердження нової форми суднового журналу та правил його ведення”.
115. Інструкція Держагропром СРСР від 14 червня 1989 р. “Інструкція з профілактики отруєння бджіл пестицидами”.
116. Правила/Норми Головного державного санітарного лікаря СРСР від 01 жовтня 1989 р. № 5.02.12/н “Санітарні правила і норми розміщення, облаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птахів, звірів) у населених пунктах Української РСР СанПіН N 5.02.12/н”.
117. Постанова Державного комітету СРСР по статистиці від 02 листопада 1989 р. № 206 “Про часткові зміни типових міжвідомчих форм первинної облікової документації”.
118. Правила Міністерства морського флоту СРСР від 02 січня 1990 р. “Загальні правила перевезення вантажів морем РД 31.10.10-89”.
119. Постанова Держкомцін СРСР від 01 червня 1990 р. № 411 “Збірник коефіцієнтів до оптових цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення та тарифів на вантажні перевезення”.
120. Наказ Міністерства рибного господарства СРСР від 30 липня 1990 р. № 322 “Інструкція щодо застосування норм природного убутку маси мороженої неглазурованої риби при зберіганні на берегових виробничих холодильниках і суднах”.
121. Наказ Державного комітету УРСР у справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища від 24 червня 1991 р. № 75 “Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)”.
Реалізація проекту Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, окрім зазначених у ньому.
Реалізація проекту Закону передбачає розроблення та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що врегульовують відносини, які на момент набрання чинності проектом Закону врегульовані підзаконними нормативно-правовими актами СРСР або Української РСР.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.
У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додається.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Внаслідок прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР на території України» буде досягнуто ряд важливих цілей, а саме:
- забезпечено право кожного знати свої права та обов’язки;
- зменшено правову невизначеність у сфері правовідносин, де може бути застосовано законодавство СРСР або УРСР;
- виключено можливість застосування законодавства, що грунтувалося на тоталітарному підході до влади та урядування.

Народні депутати України
Продан О.П., Геращенко І.В., 
Острікова Т.Г., Кришин О.Ю., Юринець О.В., 
Ткачук Г.В., Соловей Ю.І., Суслова І.М., 
Макар’ян Д.Б., Береза Б.Ю., Паламарчук М.П.,
 Велікін О.М., Сугоняко О.Л., Кіт А.Б., 
Матіос М.В., Романюк Р.С.

4 комментария:

 1. панове депутати! а чому Ви не виконуєте ЗУ та Конституцію України? Незалежної,не Радянської.зокрема ЗУ "Про прожитковий мінімум".і всі статті Конституції України які стосуються прав людини, та Ваших обов*язків?чому всупереч ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ-КОНСТИТУЦІЇ Ви приймаєте рішення,які грубо порушують права громадян цієї країни? а тому що в Конституції України не має останньої статті."за порушення норм Конституції України,особа винна в такому порушенні карається адміністративним судом,звільненням з займаної посади, без права безстрокового часу займати будь яку посаду в органах державної влади".

  ОтветитьУдалить
 2. По всему видимому, ложили они на Конституцию… ,потому, что им закон не писан

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Осторожно,Батюшка,и до греха недалеко.

   Удалить
  2. подскажи,какой грех

   Удалить