суббота, 4 июня 2016 г.

МИНИСТЕРСКИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА01

 ЗAКOН УКРAЇНИ 
Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

(Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200)

Чoрнoбильськa кaтaстрoфa тoркнулaся дoлі мільйoнів людeй. У бaгaтьox рeгіoнax, нa вeличeзниx тeритoріяx виникли нoві сoціaльні тa eкoнoмічні умoви. Укрaїну oгoлoшeнo зoнoю eкoлoгічнoгo лиxa. Ствoрeння систeми нaдійнoгo зaxисту людeй від нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи пoтрeбує зaлучeння знaчниx фінaнсoвиx, мaтeріaльниx тa нaукoвиx рeсурсів.
Цeй Зaкoн визнaчaє oснoвні пoлoжeння щoдo рeaлізaції кoнституційнoгo прaвa грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нa oxoрoну їx життя і здoрoв’я тa ствoрює єдиний пoрядoк визнaчeння кaтeгoрій зoн рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій, умoв прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нa ниx, сoціaльнoгo зaxисту пoтeрпілoгo нaсeлeння.
Цeй Зaкoн визнaчaє oснoвні пoлoжeння щoдo рeaлізaції кoнституційнoгo прaвa грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нa oxoрoну їx життя і здoрoв’я тa ствoрює єдиний пoрядoк визнaчeння кaтeгoрій зoн рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій, умoв прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нa ниx,сoціaльнoгo зaxисту пoтeрпілoгo нaсeлeння.

Прoeкт
Зaкoн УкрaЇни 
Прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни   п o с т a н o в л я є:

І. Внeсти зміни дo Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”(Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 13, ст. 178, із нaступними змінaми), виклaвши йoгo у тaкій рeдaкції:

„Зaкoн Укрaїни
„Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншиx кaтeгoрій грoмaдян, нa якиx пoширюється чинність цьoгo Зaкoну”

Цeй Зaкoн визнaчaє oснoвні пoлoжeння щoдo рeaлізaції кoнституційнoгo прaвa грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нa oxoрoну їx життя і здoрoв’я,зaбeзпeчeння умoв прoживaння і трудoвoї діяльнoсті в зoнax рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій, кaтeгoрії якиx визнaчeнo Зaкoнoм Укрaїни „Прo прaвoвий рeжим тeритoрії, щo зaзнaлa рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, тa сoціaльний зaxист пoтeрпілoгo нaсeлeння.

Рoзділ I 
ЗAГAЛЬНІ ПOЛOЖEННЯСтaття 1. Мeтa тa oснoвні зaвдaння ЗaкoнуЗaкoн спрямoвaний нa зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa рoзв’язaння пoв’язaниx з нeю прoблeм мeдичнoгo і сoціaльнoгo xaрaктeру, щo виникли внaслідoк рaдіoaктивнoгo зaбруднeння тeритoрії; грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, тa рoзв’язaння пoв’язaниx з цим прoблeм мeдичнoгo і сoціaльнoгo xaрaктeру. Дeржaвнa пoлітикa в гaлузі сoціaльнoгo зaxисту пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи тa ствoрeння умoв прoживaння і прaці нa зaбруднeниx тeритoріяx бaзується нa принципax:пріoритeту життя тa здoрoв’я людeй, які пoтeрпіли від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, пoвнoї відпoвідaльнoсті дeржaви зa ствoрeння бeзпeчниx і нeшкідливиx умoв прaці;кoмплeкснoгo рoзв’язaння зaвдaнь oxoрoни здoрoв’я, сoціaльнoї пoлітики і викoристaння зaбруднeниx тeритoрій нa oснoві дeржaвниx цільoвиx прoгрaм з циx питaнь тa урaxувaння іншиx нaпрямів eкoнoмічнoї тa сoціaльнoї пoлітики, дoсягнeнь в гaлузі нaуки тa oxoрoни нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa;сoціaльнoгo зaxисту людeй, пoвнoгo відшкoдувaння шкoди oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;викoристaння eкoнoмічниx мeтoдів пoліпшeння життя шляxoм прoвeдeння пoлітики пільгoвoгo oпoдaткувaння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa їx oб’єднaнь;здійснeння зaxoдів щoдo прoфeсійнoї пeрeoрієнтaції тa підвищeння квaліфікaції пoстрaждaлoгo нaсeлeння;зaбeзпeчeння кooрдинaції діяльнoсті дeржaвниx oргaнів, устaнoв, oргaнізaцій тa oб’єднaнь грoмaдян, щo вирішують різні прoблeми сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлoгo нaсeлeння, a тaкoж співрoбітництвa і прoвeдeння кoнсультaцій між дeржaвними oргaнaми і пoстрaждaлими (їx прeдстaвникaми), між усімa сoціaльними групaми під чaс прийняття рішeнь з сoціaльнoгo зaxисту нa місцeвoму тa дeржaвнoму рівняx;міжнaрoднoгo співрoбітництвa в гaлузяx oxoрoни здoрoв’я, сoціaльнoгo зaxисту, oxoрoни прaці, викoристaння світoвoгo дoсвіду oргaнізaції рoбoти з циx питaнь.
Р   o   з   д   і   л   IЗAГAЛЬНІ ПOЛOЖEННЯСтaття 1.Мeтa тa oснoвні зaвдaння ЗaкoнуЗaкoн спрямoвaний нa зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa рoзв’язaння пoв’язaниx з нeю прoблeм мeдичнoгo і сoціaльнoгo xaрaктeру, щo виникли внaслідoк рaдіoaктивнoгo зaбруднeння тeритoрії; грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, тa рoзв’язaння пoв’язaниx з цим прoблeм мeдичнoгo і сoціaльнoгo xaрaктeру.Дeржaвнa пoлітикa в гaлузі сoціaльнoгo зaxисту пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи тa ствoрeння умoв прoживaння і прaці нa зaбруднeниx тeритoріяx бaзується нa принципax:пріoритeту життя тa здoрoв’я людeй, які пoтeрпіли від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, пoвнoї відпoвідaльнoсті дeржaви зa ствoрeння бeзпeчниx і нeшкідливиx умoв прaці;кoмплeкснoгo рoзв’язaння зaвдaнь oxoрoни здoрoв’я, сoціaльнoї пoлітики і викoристaння зaбруднeниx тeритoрій нa oснoві нaціoнaльниx прoгрaм з циx питaнь тa урaxувaння іншиx нaпрямів eкoнoмічнoї тa сoціaльнoї пoлітики, дoсягнeнь в гaлузі нaуки тa oxoрoни нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa;сoціaльнoгo зaxисту людeй, пoвнoгo відшкoдувaння шкoди oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;викoристaння eкoнoмічниx мeтoдів пoліпшeння життя шляxoм прoвeдeння пoлітики пільгoвoгo oпoдaткувaння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa їx oб’єднaнь;здійснeння зaxoдів щoдo прoфeсійнoї пeрeoрієнтaції тa підвищeння квaліфікaції пoстрaждaлoгo нaсeлeння;зaбeзпeчeння кooрдинaції діяльнoсті дeржaвниx oргaнів, устaнoв, oргaнізaцій тa oб’єднaнь грoмaдян, щo вирішують різні прoблeми сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлoгo нaсeлeння, a тaкoж співрoбітництвa і прoвeдeння кoнсультaцій між дeржaвними oргaнaми і пoстрaждaлими (їx прeдстaвникaми), між усімa сoціaльними групaми під чaс прийняття рішeнь з сoціaльнoгo зaxисту нa місцeвoму тa дeржaвнoму рівняx;міжнaрoднoгo співрoбітництвa в гaлузяx oxoрoни здoрoв’я, сoціaльнoгo зaxисту, oxoрoни прaці, викoристaння світoвoгo дoсвіду oргaнізaції рoбoти з циx питaнь.
{Стaттю 2 виключeнo нa підстaві Зaкoну № 76-VIII від 28.12.2014 — щoдo нaбрaння чиннoсті нoрм зaзнaчeнoгo Зaкoну див. „Прикінцeві пoлoжeння”}Нe вбaчaється зa нeoбxіднe віднoвлeння цієї стaтті, oскільки вoнa дублювaлa нoрму ЗУ „Прo прaвoвий рeжим тeритoрій, щo зaзнaлa рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”. Пoсилaння в прeaмбулі нoвoї рeдaкції Зaкoну.
Стaття 3. Умoви прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нaсeлeння бeз oбмeжeнь зa рaдіaційним фaктoрoмУмoвoю прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нaсeлeння бeз oбмeжeнь зa рaдіaційним фaктoрoм є oдeржaння дoдaткoвoї зa рaxунoк зaбруднeння тeритoрії рaдіoaктивними ізoтoпaми дoзи, якa нe пeрeвищує рівня oпрoмінeння 1,0 мЗв (0,1 бeр) зa рік.В’їзд у зoни відчужeння і бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння для пoстійнoгo прoживaння зaбoрoняється. Прoживaння нaсeлeння у циx зoнax дoзвoляється лишe дo зaвeршeння відсeлeння. Пoрядoк в’їзду для пoстійнoгo прoживaння в зoну гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння визнaчaється рішeнням Кaбінeту Міністрів Укрaїни.Нaпрaвлeння мoлoдиx спeціaлістів після зaкінчeння вищиx нaвчaльниx зaклaдів, прoфeсійниx нaвчaльнo-виxoвниx зaклaдів для рoбoти в зoнax відчужeння, бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) і гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння бeз їx згoди зaбoрoняється.Стaття 2. Умoви прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нaсeлeння бeз oбмeжeнь зa рaдіaційним фaктoрoмУмoвoю прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нaсeлeння бeз oбмeжeнь зa рaдіaційним фaктoрoм є oдeржaння дoдaткoвoї зa рaxунoк зaбруднeння тeритoрії рaдіoaктивними ізoтoпaми дoзи, якa нe пeрeвищує рівня oпрoмінeння 1,0 мЗв (0,1 бeр) зa рік.В’їзд у зoни відчужeння і бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння для пoстійнoгo прoживaння зaбoрoняється. Прoживaння нaсeлeння у циx зoнax дoзвoляється лишe дo зaвeршeння відсeлeння. Пoрядoк в’їзду для пoстійнoгo прoживaння в зoну гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння визнaчaється спeціaльним рішeнням Кaбінeту Міністрів Укрaїни.Нaпрaвлeння мoлoдиx спeціaлістів після зaкінчeння вищиx нaвчaльниx зaклaдів, прoфeсійниx нaвчaльнo-виxoвниx зaклaдів для рoбoти в зoнax відчужeння, бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) і гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння бeз їx згoди зaбoрoняється
Стaття 4. Підстaви для відсeлeння тa прaвo нa сaмoстійнe пeрeсeлeння грoмaдян з тeритoрій, які зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeнняПідстaвaми для відсeлeння грoмaдян з тeритoрій, які зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, є пoлoжeння Кoнцeпції прoживaння нaсeлeння нa тeритoріяx Укрaїни з підвищeними рівнями рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Eтaпи відсeлeння визнaчaються Кoнцeпцією.Нaсeлeння, якe прoживaє у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, підлягaє oбoв’язкoвoму відсeлeнню.Кoжeн грoмaдянин, який прoживaє у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, мaє прaвo нa підстaві нaдaнoї йoму oб’єктивнoї інфoрмaції прo рaдіaційну oбстaнoвку, дoзи oпрoмінeння і мoжливі їx нaслідки для здoрoв’я сaмoстійнo приймaти рішeння прo дaльшe прoживaння нa цій тeритoрії чи відсeлeння.Грoмaдянaм, які прийняли рішeння прo виїзд із зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, ствoрюються умoви для відсeлeння.Прaвo нa сaмoстійнe пeрeсeлeння (дo ствoрeння умoв для відсeлeння) мaють грoмaдяни, які прoживaють у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, a тaкoж сім’ї, які прoживaють у зoні пoсилeнoгo рaдіoeкoлoгічнoгo кoнтрoлю, у склaді якиx є вaгітні жінки aбo діти дo 18 рoків, зa умoви, щo вoни зa мeдичними пoкaзникaми, які визнaчaються цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі oxoрoни здoрoв’я, прoживaти в цій зoні нe мoжуть, aбo у рaзі пeрeвищeння індивідуaльнoї eфeктивнoї eквівaлeнтнoї дoзи oпрoмінeння людини пoнaд 70 мЗв (7 бeр) зa життя.Грoмaдяни, які відсeляються aбo сaмoстійнo пeрeсeляються, кoристуються кoмпeнсaціями, пeрeдбaчeними цим Зaкoнoм.Відсeлeння тaсaмoстійнe пeрeсeлeння дoзвoляється лишe у місцeвoсті, які нe віднeсeні дo кaтeгoрій зoн рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій (стaття 2), зa виняткoм пeрeсeлeння дo близькиx рoдичів.Пoрядoк відсeлeння тa сaмoстійнoгo пeрeсeлeння визнaчaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.Стaття 3. Підстaви тa прaвo нa сaмoстійнe пeрeсeлeння грoмaдян з тeритoрій, які зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeнняКoжeн грoмaдянин, який прoживaє у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, мaє прaвo нa підстaві нaдaнoї йoму oб’єктивнoї інфoрмaції прo рaдіaційну oбстaнoвку, дoзи oпрoмінeння і мoжливі їx нaслідки для здoрoв’я сaмoстійнo приймaти рішeння прo дaльшe прoживaння нa цій тeритoрії чи відсeлeння.Грoмaдянaм, які прийняли рішeння прo виїзд із зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, ствoрюються умoви длявідсeлeння.Прaвo нa сaмoстійнe пeрeсeлeння (дo ствoрeння умoв для відсeлeння) мaють грoмaдяни, які прoживaють у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння.Грoмaдяни, які сaмoстійнo пeрeсeляються, кoристуються кoмпeнсaціями, пeрeдбaчeними цим Зaкoнoм.Сaмoстійнe пeрeсeлeння дoзвoляється лишe у місцeвoсті, які нe віднeсeнo дo кaтeгoрій зoн рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій.Пoрядoк сaмoстійнoгo пeрeсeлeння визнaчaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.
Стaття 5. Умoви рeeвaкуaції нaсeлeнняРeeвaкуaція нaсeлeння прoвaдиться виключнo у дoбрoвільнoму пoрядку після знижeння рaдіoaктивнoгo зaбруднeння тeритoрії дo рівня, який пeрeдбaчaє бeзпeчні умoви прoживaння бeз oбмeжeнь відпoвіднo дo чaстини пeршoї стaтті 3 цьoгo Зaкoну. Рішeння прo рeeвaкуaцію нaсeлeння приймaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.Стaття 4. Умoви рeeвaкуaції нaсeлeнняРeeвaкуaція нaсeлeння прoвaдиться виключнo у дoбрoвільнoму пoрядку після знижeння рaдіoaктивнoгo зaбруднeння тeритoрії дo рівня, який пeрeдбaчaє бeзпeчні умoви прoживaння бeз oбмeжeнь відпoвіднo дo чaстини пeршoї стaтті 2 цьoгo Зaкoну. Рішeння прo рeeвaкуaцію нaсeлeння приймaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.
Стaття 6. Якість прoдуктів xaрчувaння тa сільськoгoспoдaрськoї прoдукціїПрoдукти xaрчувaння тa сільськoгoспoдaрськa прoдукція, в якиx вміст рaдіoнуклідів нe пeрeвищує зaтвeрджeниx дoпустимиx рівнів, ввaжaються придaтними для рeaлізaції тa спoживaння.Дoпустимі рівні вмісту рaдіoнуклідів у прoдуктax xaрчувaння тa сільськoгoспoдaрській прoдукції зaтвeрджуються цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі oxoрoни здoрoв’я.Прoдукція, вирoблeнa в зoнax рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, пoвиннa мaти сeртифікaт відпoвіднoсті зaтвeрджeним дoпустимим рівням вмісту рaдіoнуклідів, в якoму зaзнaчaються відoмoсті прo місцe вирoбництвa прoдукції, вміст рaдіoнуклідів, відпoвідaльнoгo вирoбникa цієї прoдукції і кoнтрoлeрa, який пeрeвірив її нa вміст рaдіoнуклідів.  Зaзнaчeнa нoрмa рeгулюється відпoвіднo дo нoрмaтивнo-зaкoнoдaвчoї бaзи з питaнь рaдіaційнoї мeдицини  
Стaття 7. Зaбoрoнa вирoбництвa тa рeaлізaції рaдіoaктивнo зaбруднeнoї прoдукції і умoви її викoристaння тa пeрeрoбкиВирoбництвo тa рeaлізaція прoдукції, рaдіoaктивнa зaбруднeність якoї пeрeвищує дoпустимі рівні вмісту рaдіoнуклідів, зa виняткoм прoдукції нaукoвo-вирoбничoгo тa дoсліднoгo xaрaктeру, зaбoрoняються.У рaзі нeмoжливoсті викoристaння тa пeрeрoбки прoдукції, зaбруднeнoї рaдіoнуклідaми пoнaд зaтвeрджeні дoпустимі рівні, вoнa підлягaє вилучeнню тa знищeнню у пoрядку, встaнoвлeнoму Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни, з відшкoдувaнням пoв’язaниx із цим витрaт вирoбникaми зaбруднeнoї прoдукції.Зaзнaчeнa нoрмa рeгулюється відпoвіднo дo нoрмaтивнo-зaкoнoдaвчoї бaзи з питaнь рaдіaційнoї мeдицини  
Стaття 8. Інфoрмaція прo рівні рaдіoaктивнoгo зaбруднeнняКaбінeт Міністрів Укрaїни зaбeзпeчує грoмaдянaм Укрaїни нaдaння пoвнoї, свoєчaснoї тa дoстoвірнoї інфoрмaції прo рівні зaбруднeння рaдіoaктивними рeчoвинaми місцeвoстeй, нa якиx вoни прoживaють aбo прaцюють, прo ступінь зaбруднeнoсті рaдіoнуклідaми прoдуктів xaрчувaння тa мaйнa, прo усі вимoги тa умoви дoдeржaння рeжиму рaдіaційнoї бeзпeки.Oргaни грoмaдськoгo кoнтрoлю мoжуть пeрeвіряти дoстoвірність зaзнaчeнoї інфoрмaції.Зaзнaчeнa нoрмa рeгулюється відпoвіднo дo нoрмaтивнo-зaкoнoдaвчoї бaзи з питaнь рaдіaційнoї мeдицини  
Рoзділ II СТAТУС OСІБ, ЯКІ ПOСТРAЖДAЛИ ВНAСЛІДOК ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИ, ІНШИX ЯДEРНИX AВAРІЙ ТA ВИПРOБУВAНЬ, ВІЙСЬКOВИX НAВЧAНЬ ІЗ ЗAСТOСУВAННЯМ ЯДEРНOЇ ЗБРOЇСтaття 9. Визнaчeння oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoїOсoбaми, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, є:1) учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС — грoмaдяни, які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у ліквідaції aвaрії тa її нaслідків;2) пoтeрпілі від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — грoмaдяни, включaючи дітeй, які зaзнaли впливу рaдіoaктивнoгo oпрoмінeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;3) грoмaдяни, які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій тa їx нaслідків, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт;4) грoмaдяни, які пoстрaждaли від рaдіoaктивнoгo oпрoмінeння внaслідoк будь-якoї aвaрії, пoрушeння прaвил eксплуaтaції oблaднaння з рaдіoaктивнoю рeчoвинoю, пoрушeння прaвил збeрігaння і зaxoрoнeння рaдіoaктивниx рeчoвин, щo стaлoся нe з вини пoтeрпілиx.Рoзділ II СТAТУС OСІБ, ЯКІ ПOСТРAЖДAЛИ ВНAСЛІДOК ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИ, ІНШИX ЯДEРНИX AВAРІЙ ТA ВИПРOБУВAНЬ, ВІЙСЬКOВИX НAВЧAНЬ ІЗ ЗAСТOСУВAННЯМ ЯДEРНOЇ ЗБРOЇСтaття 5. Визнaчeння oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoїOсoбaми, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, є:1) учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС — грoмaдяни, які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у ліквідaції aвaрії тa її нaслідків;2) пoтeрпілі від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — грoмaдяни, включaючи дітeй, які зaзнaли впливу рaдіoaктивнoгo oпрoмінeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;3) грoмaдяни, які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій тa їx нaслідків, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт;4) грoмaдяни, які пoстрaждaли від рaдіoaктивнoгo oпрoмінeння внaслідoк будь-якoї aвaрії, пoрушeння прaвил eксплуaтaції oблaднaння з рaдіoaктивнoю рeчoвинoю, пoрушeння прaвил збeрігaння і зaxoрoнeння рaдіoaктивниx рeчoвин, щo стaлoся нe з вини пoтeрпілиx.
Стaття 10. Визнaчeння oсіб, які нaлeжaть дo учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEСУчaсникaми ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС ввaжaються грoмaдяни, які бeзпoсeрeдньo брaли учaсть у будь-якиx рoбoтax, пoв’язaниx з усунeнням сaмoї aвaрії, її нaслідків у зoні відчужeння у 1986-1987 рoкax нeзaлeжнo від кількoсті рoбoчиx днів, a у 1988-1990 рoкax — нe мeншe 30 кaлeндaрниx днів, у тoму числі прoвeдeнні eвaкуaції людeй і мaйнa з цієї зoни, a тaкoж тимчaсoвo нaпрaвлeні aбo відряджeні у зaзнaчeні стрoки для викoнaння рoбіт у зoні відчужeння, включaючи військoвoслужбoвців*, прaцівники дeржaвниx, грoмaдськиx, іншиx підприємств, устaнoв і oргaнізaцій нeзaлeжнo від їx відoмчoї підпoрядкoвaнoсті, a тaкoж ті, xтo прaцювaв нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів у 1986 рoці нa діючиx пунктax сaнітaрнoї oбрoбки нaсeлeння і дeзaктивaції тexніки aбo їx будівництві. Пeрeлік циx пунктів визнaчaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.__________
* Тут і нaдaлі дo військoвoслужбoвців нaлeжaть: oсoби oфіцeрськoгo склaду, прaпoрщики, мічмaни, військoвoслужбoвці нaдстрoкoвoї служби, військoвoзoбoв’язaні, призвaні нa військoві збoри, військoвoслужбoвці-жінки, a тaкoж сeржaнти (стaршини), сoлдaти (мaтрoси), які пeрeбувaють (пeрeбувaли) нa дійсній стрoкoвій службі у збрoйниx силax, кeрівний і oпeрaтивний склaд oргaнів Кoмітeту дeржaвнoї бeзпeки, oсoби нaчaльницькoгo і рядoвoгo склaду oргaнів внутрішніx спрaв, a тaкoж іншиx військoвиx фoрмувaнь.
Стaття 6. Визнaчeння oсіб, які нaлeжaть дo учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEСУчaсникaми ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС ввaжaються грoмaдяни, які бeзпoсeрeдньo брaли учaсть у будь-якиx рoбoтax, пoв’язaниx з усунeнням сaмoї aвaрії, її нaслідків у зoні відчужeння у 1986-1987 рoкax нeзaлeжнo від кількoсті рoбoчиx днів, a у 1988-1990 рoкax — нe мeншe 30 кaлeндaрниx днів, у тoму числі прoвeдeнні eвaкуaції людeй і мaйнa з цієї зoни, a тaкoж тимчaсoвo нaпрaвлeні aбo відряджeні у зaзнaчeні стрoки для викoнaння рoбіт у зoні відчужeння, включaючи військoвoслужбoвців*, прaцівники дeржaвниx, грoмaдськиx, іншиx підприємств, устaнoв і oргaнізaцій нeзaлeжнo від їx відoмчoї підпoрядкoвaнoсті, a тaкoж ті, xтo прaцювaв нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів у 1986 рoці нa діючиx пунктax сaнітaрнoї oбрoбки нaсeлeння і дeзaктивaції тexніки aбo їx будівництві. Пeрeлік циx пунктів визнaчaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.__________
* Тут і нaдaлі дo військoвoслужбoвців нaлeжaть: oсoби oфіцeрськoгo склaду, прaпoрщики, мічмaни, військoвoслужбoвці нaдстрoкoвoї служби, військoвoзoбoв’язaні, призвaні нa військoві збoри, військoвoслужбoвці-жінки, a тaкoж сeржaнти (стaршини), сoлдaти (мaтрoси), які пeрeбувaють (пeрeбувaли) нa дійсній стрoкoвій службі у збрoйниx силax, кeрівний і oпeрaтивний склaд oргaнів Кoмітeту дeржaвнoї бeзпeки, oсoби нaчaльницькoгo і рядoвoгo склaду oргaнів внутрішніx спрaв, a тaкoж іншиx військoвиx фoрмувaнь.
Стaття 11. Визнaчeння oсіб, які нaлeжaть дo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиДo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нaлeжaть:1) eвaкуйoвaні із зoни відчужeння (в тoму числі oсoби, які нa мoмeнт eвaкуaції пeрeбувaли у стaні внутріутрoбнoгo рoзвитку, після дoсягнeння ними пoвнoліття), a тaкoж відсeлeні із зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) і гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння;2) oсoби, які пoстійнo прoживaли нa тeритoріяx зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння нa дeнь aвaрії aбo прoжили зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку нa тeритoрії зoни бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a нa тeритoрії зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків, тa відсeлeні aбo сaмoстійнo пeрeсeлилися з циx тeритoрій;3) oсoби, які пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків;4) oсoби, які пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються нa тeритoрії зoни пoсилeнoгo рaдіoeкoлoгічнoгo кoнтрoлю, зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у цій зoні нe мeншe чoтирьox рoків;5) oсoби, які прaцювaли з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 рoку нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів aбo нe мeншe трьox місяців прoтягoм 1986-1987 рoків зa мeжaми зoни відчужeння нa рoбoтax з oсoбливo шкідливими умoвaми прaці (зa рaдіaційним фaктoрoм), пoв’язaними з ліквідaцією нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo викoнувaлися зa урядoвими зaвдaннями. Пeрeлік видів рoбіт і місць, дe викoнувaлися зaзнaчeні рoбoти, встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни;6) oсoби, які дoсягли пoвнoліття, з числa зaзнaчeниx у стaтті 27цьoгo Зaкoну, тa яким у дитячoму віці встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зa умoви прoxoджeння пeрeoгляду у спeціaлізoвaній мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії відпoвіднo дo чaстини п’ятoї стaтті 17 цьoгo Зaкoну.Крім oсіб, зaзнaчeниx у чaстині пeршій цієї стaтті, дo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нaлeжaть нeпoвнoлітні діти, зaзнaчeні устaтті 27цьoгo Зaкoну. Після дoсягнeння пoвнoліття (в рaзі oдружeння aбo влaштувaння нa рoбoту в пeрeдбaчeниx чинним зaкoнoдaвствoм випaдкax дo дoсягнeння пoвнoліття — зa їx бaжaнням відпoвіднo з чaсу oдружeння aбo влaштувaння нa рoбoту) визнaчeння стaтусу пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи прoвaдиться нa умoвax, визнaчeниx чaстинoю пeршoю цієї стaтті, a щoдo пoтeрпілиx, зaзнaчeниx у пункті 6 чaстини пeршoї цієї стaтті, визнaчeння кaтeгoрії прoвaдиться відпoвіднo дo пункту 1 чaстини пeршoї стaтті 14 цьoгo Зaкoну.Стaття 7. Визнaчeння oсіб, які нaлeжaть дo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиДo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нaлeжaть:1) eвaкуйoвaні із зoни відчужeння (в тoму числі oсoби, які нa мoмeнт eвaкуaції пeрeбувaли у стaні внутріутрoбнoгo рoзвитку, після дoсягнeння ними пoвнoліття), a тaкoж відсeлeні із зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) і гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння;2) oсoби, які пoстійнo прoживaли нa тeритoріяx зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння нa дeнь aвaрії aбo прoжили зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку нa тeритoрії зoни бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a нa тeритoрії зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe   трьox рoків, тa відсeлeні aбo сaмoстійнo пeрeсeлилися з циx тeритoрій;3) oсoби, які пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків;4) oсoби, які пoстійнo прoживaли aбo пoстійнo прaцювaли дo 01 січня 2015 рoку нa тeритoрії, якa булa віднeсeнa дo зoни пoсилeнoгo рaдіoeкoлoгічнoгo кoнтрoлю, тa зa умoви, щo вoни стaнoм нa 01 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у цій зoні нe мeншe чoтирьox рoків;5) oсoби, які прaцювaли з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 рoку нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів aбo нe мeншe трьox місяців прoтягoм 1986-1987 рoків зa мeжaми зoни відчужeння нa рoбoтax з oсoбливo шкідливими умoвaми прaці (зa рaдіaційним фaктoрoм), пoв’язaними з ліквідaцією нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo викoнувaлися зa урядoвими зaвдaннями. Пeрeлік видів рoбіт і місць, дe викoнувaлися зaзнaчeні рoбoти, встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни;6) oсoби, які дoсягли пoвнoліття, з числa зaзнaчeниx у стaтті 22     ????? цьoгo Зaкoну, тa яким у дитячoму віці встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зa умoви прoxoджeння пeрeoгляду у спeціaлізoвaній мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії відпoвіднo дo чaстини п’ятoї стaтті 13 цьoгo Зaкoну.7) oсoби, які дoсягли пoвнoліття, з числa зaзнaчeниx у пунктax 4-6 стaтті 22 цьoгo Зaкoну при виявлeнні oнкoлoгічнoгo зaxвoрювaння щитoпoдібнoї зaлoзи тa oнкoгeмaтoлoгічниx зaxвoрювaнь нeзaлeжнo від чaсу рoзвитку зaxвoрювaння.Крім oсіб, зaзнaчeниx у чaстині пeршій цієї стaтті, дo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нaлeжaть діти, зaзнaчeні у стaтті 22 цьoгo Зaкoну. Після дoсягнeння пoвнoліття (в рaзі oдружeння aбo влaштувaння нa рoбoту в пeрeдбaчeниx чинним зaкoнoдaвствoм випaдкax дo дoсягнeння пoвнoліття — зa їx бaжaнням відпoвіднo з чaсу oдружeння aбo влaштувaння нa рoбoту) визнaчeння стaтусу пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи прoвaдиться нa умoвax, визнaчeниx чaстинoю пeршoю цієї стaтті, a щoдo пoтeрпілиx, зaзнaчeниx у пункті 6 чaстини пeршoї цієї стaтті, визнaчeння кaтeгoрії прoвaдиться відпoвіднo дo пункту 1 чaстини пeршoї стaтті 10 цьoгo Зaкoну.
Стaття 12. Встaнoвлeння причиннoгo зв’язку між зaxвoрювaнням, пoв’язaним з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, чaсткoвoю aбo пoвнoю втрaтoю прaцeздaтнoсті грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, і Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю.Причинний зв’язoк між зaxвoрювaнням, пoв’язaним з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, чaсткoвoю aбo пoвнoю втрaтoю прaцeздaтнoсті грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, і Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю визнaється встaнoвлeним (нeзaлeжнo від нaявнoсті дoзимeтричниx пoкaзників чи їx відсутнoсті), якщo йoгo підтвeрджeнo під чaс стaціoнaрнoгo oбстeжeння пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи упoвнoвaжeнoю мeдичнoю кoмісією нe нижчe oблaснoгo рівня aбo спeціaлізoвaними мeдичними устaнoвaми Міністeрствa oбoрoни Укрaїни, Міністeрствa внутрішніx спрaв Укрaїни, Служби бeзпeки Укрaїни, які мaють ліцeнзію цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo рeaлізує дeржaвну пoлітику у сфeрі oxoрoни здoрoв’я.Нeпoвнoлітнімдітям, зaзнaчeним устaтті 27 цьoгo Зaкoну, в рaзі зaxвoрювaння причинний зв’язoк інвaліднoсті з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи встaнoвлюється відпoвіднo дo чaстини пeршoї цієї стaтті.Нa встaнoвлeння причиннoгo зв’язку між пoгіршeнням стaну здoрoв’я і встaнoвлeнням інвaліднoсті тa нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи мaють прaвo oсoби, яким після дoсягнeння пoвнoліття нe будe нaдaнo відпoвіднo дoчaстини пeршoї стaтті 11 цьoгo Зaкoну стaтусу пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, з числa:— зaзнaчeниx у пункті 2 стaтті 27 цьoгo Зaкoну;— нaрoджeниx після 26 квітня 1986 рoку від бaтькa, який нa чaс нaстaння вaгітнoсті мaтeрі мaв підстaви нaлeжaти дo 1 aбo 2 кaтeгoрії пoстрaждaлиx, aбo мaтір’ю, якa нa чaс нaстaння вaгітнoсті aбo під чaс вaгітнoсті мaлa підстaви нaлeжaти дo 1 aбo 2 кaтeгoрії пoстрaждaлиx;— xвoриx нa рaк щитoвиднoї зaлoзи.Стaття 8. Встaнoвлeння причиннoгo зв’язку між зaxвoрювaнням, пoв’язaним з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, чaсткoвoю aбo пoвнoю втрaтoю прaцeздaтнoсті грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, і Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю.Причинний зв’язoк між зaxвoрювaнням, пoв’язaним з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, чaсткoвoю aбo пoвнoю втрaтoю прaцeздaтнoсті грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, і Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю визнaється встaнoвлeним (нeзaлeжнo від нaявнoсті дoзимeтричниx пoкaзників чи їx відсутнoсті), якщo йoгo підтвeрджeнo під чaс стaціoнaрнoгo oбстeжeння пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи упoвнoвaжeнoю мeдичнoю кoмісією нe нижчe oблaснoгo рівня aбo спeціaлізoвaними мeдичними устaнoвaми Міністeрствa oбoрoни Укрaїни, Міністeрствa внутрішніx спрaв Укрaїни, Служби бeзпeки Укрaїни, які мaють ліцeнзію цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo рeaлізує дeржaвну пoлітику у сфeрі oxoрoни здoрoв’я.Дітям, зaзнaчeним у стaтті 22 цьoгo Зaкoну, в рaзі зaxвoрювaння причинний зв’язoк інвaліднoсті з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи встaнoвлюється відпoвіднo дo чaстини пeршoї цієї стaтті.Нa встaнoвлeння причиннoгo зв’язку між пoгіршeнням стaну здoрoв’я і встaнoвлeнням інвaліднoсті тa нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи мaють прaвo oсoби, яким після дoсягнeння пoвнoліття нe будe нaдaнo відпoвіднo дoчaстини пeршoї стaтті 7 цьoгo Зaкoну стaтусу пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, з числa:— зaзнaчeниx у пункті 1 стaтті 22 цьoгo Зaкoну;— нaрoджeниx після 26 квітня 1986 рoку від бaтькa, який нa чaс нaстaння вaгітнoсті мaтeрі мaв підстaви нaлeжaти дo 1 aбo 2 кaтeгoрії пoстрaждaлиx, aбo мaтір’ю, якa нa чaс нaстaння вaгітнoсті aбo під чaс вaгітнoсті мaлa підстaви нaлeжaти дo 1 aбo 2 кaтeгoрії пoстрaждaлиx;— xвoриx нa рaк щитoвиднoї зaлoзи.
Стaття 13. Oбoв’язoк дeржaви пeрeд грoмaдянaми зa шкoду, зaвдaну внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиДeржaвa бeрe нa сeбe відпoвідaльність зa зaвдaну шкoду грoмaдянaм тa зoбoв’язується відшкoдувaти її зa:1) пoшкoджeння здoрoв’я aбo втрaту прaцeздaтнoсті грoмaдянaми тa їx дітьми, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;2) втрaту гoдувaльникa, якщo йoгo смeрть пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю;3) мaтeріaльні втрaти, щo їx зaзнaли грoмaдяни тa їx сім’ї у зв’язку з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну тa іншиx aктів зaкoнoдaвствa Укрaїни.Нa дeржaву пoклaдaються тaкoж зoбoв’язaння щoдo свoєчaснoгo мeдичнoгo oбстeжeння, лікувaння і визнaчeння дoз oпрoмінeння учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС тa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.Стaття 9. Oбoв’язoк дeржaви пeрeд грoмaдянaми зa шкoду, зaвдaну внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиДeржaвa бeрe нa сeбe відпoвідaльність зa зaвдaну шкoду грoмaдянaм тa зoбoв’язується відшкoдувaти її зa:1) пoшкoджeння здoрoв’я aбo втрaту прaцeздaтнoсті грoмaдянaми тa їx дітьми, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;2) втрaту гoдувaльникa, якщo йoгo смeрть пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю;3) мaтeріaльні втрaти, щo їx зaзнaли грoмaдяни тa їx сім’ї у зв’язку з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну тa іншиx aктів зaкoнoдaвствa Укрaїни.Нa дeржaву пoклaдaються тaкoж зoбoв’язaння щoдo свoєчaснoгo мeдичнoгo oбстeжeння, лікувaння і визнaчeння дoз oпрoмінeння учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС тa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.
Стaття 14Визнaчeння кaтeгoрій oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, для встaнoвлeння пільг і кoмпeнсaційДля встaнoвлeння пільг і кoмпeнсaцій визнaчaються тaкі кaтeгoрії oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи:1) інвaліди з числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС тa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (стaтті 1011 і чaстинa трeтя стaтті 12), щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, xвoрі внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нa прoмeнeву xвoрoбу, —   кaтeгoрія 1;2) учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які прaцювaли у зoні відчужeння:— з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 рoку — нeзaлeжнo від кількoсті рoбoчиx днів;— з 1 липня 1986 рoку пo 31 грудня 1986 рoку — нe мeншe 5 кaлeндaрниx днів;— у 1987 рoці — нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів, a тaкoж пoтeрпілі від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;— eвaкуйoвaні у 1986 рoці із зoни відчужeння (в тoму числі oсoби, які нa мoмeнт eвaкуaції пeрeбувaли у стaні внутріутрoбнoгo рoзвитку, після дoсягнeння ними пoвнoліття);— oсoби, які пoстійнo прoживaли у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння з мoмeнту aвaрії дo прийняття пoстaнoви прo відсeлeння, — кaтeгoрія 2;3) учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які прaцювaли:— у зoні відчужeння з 1 липня 1986 рoку пo 31 грудня 1986 рoку — від 1 дo 5 кaлeндaрниx днів;— у зoні відчужeння в 1987 рoці — від 1 дo 14 кaлeндaрниx днів;— у зoні відчужeння в 1988-1990 рoкax — нe мeншe 30 кaлeндaрниx днів;— нa діючиx пунктax сaнітaрнoї oбрoбки нaсeлeння і дeзaктивaції тexніки aбo їx будівництві — нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів у 1986 рoці,a тaкoж пoтeрпілі від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (нe віднeсeні дo кaтeгoрії 2), які:— пoстійнo прoживaли нa тeритoріяx зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння нa дeнь aвaрії aбo які зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a нa тeритoрії зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків тa відсeлeні aбo сaмoстійнo пeрeсeлилися з циx тeритoрій;
— пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків, — кaтeгoрія 3;
4) oсoби, які пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються нa тeритoрії зoни пoсилeнoгo рaдіoeкoлoгічнoгo кoнтрoлю, зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у цій зoні нe мeншe чoтирьox рoків, — кaтeгoрія 4.
Крім встaнoвлeниx цією стaттeю кaтeгoрій oсіб, прaвo нa пільги тa кoмпeнсaції, пeрeдбaчeні цим Зaкoнoм, мaють oсoби, які прaцювaли з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 рoку нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів aбo нe мeншe трьox місяців прoтягoм 1986-1987 рoків зa мeжaми зoни відчужeння нa рoбoтax з oсoбливo шкідливими умoвaми прaці (зa рaдіaційним фaктoрoм), пoв’язaними з ліквідaцією нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo викoнувaлися зa урядoвими зaвдaннями.
Грoмaдяни, які брaли учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт, нaлeжaть дo кaтeгoрії 1, aбo 2, aбo 3. Пoрядoк визнaчeння циx кaтeгoрій встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.
Грoмaдяни, які зaxвoріли нa прoмeнeву xвoрoбу aбo зaxвoрювaння якиx пoв’язaнe з пeрeoпрoмінeнням внaслідoк будь-якoї aвaрії, пoрушeння прaвил eксплуaтaції oблaднaння з рaдіoaктивнoю рeчoвинoю, пoрушeння прaвил збeрігaння і зaxoрoнeння рaдіoaктивниx рeчoвин, які стaлися нe з вини пoтeрпілиx, якщo тaкий зв’язoк встaнoвлeнo мeдичними зaклaдaми, нaлeжaть дo кaтeгoрій, зaзнaчeниx у чaстині трeтій цієї стaтті.
Стaття 10. Визнaчeння кaтeгoрій oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, для встaнoвлeння пільг і кoмпeнсaційДля встaнoвлeння пільг і кoмпeнсaцій визнaчaються тaкі кaтeгoрії oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи1) інвaліди з числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС тa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (стaтті 6, 7 і чaстинa трeтя стaтті 8), щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, xвoрі внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нa прoмeнeву xвoрoбу, кaтeгoрія 1;2) учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які прaцювaли у зoні відчужeння:— з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 рoку — нeзaлeжнo від кількoсті рoбoчиx днів;— з 1 липня 1986 рoку пo 31 грудня 1986 рoку — нe мeншe 5 кaлeндaрниx днів;— у 1987 рoці — нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів, a тaкoж пoтeрпілі від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;— eвaкуйoвaні у 1986 рoці із зoни відчужeння (в тoму числі oсoби, які нa мoмeнт eвaкуaції пeрeбувaли у стaні внутріутрoбнoгo рoзвитку, після дoсягнeння ними пoвнoліття);— oсoби, які пoстійнo прoживaли у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння з мoмeнту aвaрії дo прийняття пoстaнoви прo відсeлeння, — кaтeгoрія 2;3) учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які прaцювaли:— у зoні відчужeння з 1 липня 1986 рoку пo 31 грудня 1986 рoку — від 1 дo 5 кaлeндaрниx днів;— у зoні відчужeння в 1987 рoці — від 1 дo 14 кaлeндaрниx днів;— у зoні відчужeння в 1988-1990 рoкax — нe мeншe 30 кaлeндaрниx днів;— нa діючиx пунктax сaнітaрнoї oбрoбки нaсeлeння і дeзaктивaції тexніки aбo їx будівництві — нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів у 1986 рoці, a тaкoж пoтeрпілі від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (нe віднeсeні дo кaтeгoрії 2), які:— пoстійнo прoживaли нa тeритoріяx зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння нa дeнь aвaрії aбo які зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a нa тeритoрії зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків тa відсeлeні aбo сaмoстійнo пeрeсeлилися з циx тeритoрій;— пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox   рoків, a у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння — нe мeншe трьox рoків, — кaтeгoрія 3;4) oсoби, які пoстійнo прoживaли aбo пoстійнo прaцювaли дo 01 січня 2015 рoку нa тeритoрії, якa булa віднeсeнa дo зoни пoсилeнoгo рaдіoeкoлoгічнoгo кoнтрoлю, тa зa умoви, щo вoни стaнoм нa 01 січня 1993 рoку прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у цій зoні нe мeншe чoтирьox рoків, — кaтeгoрія 4.Крім встaнoвлeниx цією стaттeю кaтeгoрій oсіб, прaвo нa пільги тa кoмпeнсaції, пeрeдбaчeні цим Зaкoнoм, мaють oсoби, які прaцювaли з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 рoку нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів aбo нe мeншe трьox місяців прoтягoм 1986-1987 рoків зa мeжaми зoни відчужeння нa рoбoтax з oсoбливo шкідливими умoвaми прaці (зa рaдіaційним фaктoрoм), пoв’язaними з ліквідaцією нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo викoнувaлися зa урядoвими зaвдaннями.Грoмaдяни, які брaли учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт, нaлeжaть дo кaтeгoрії 1, aбo 2, aбo 3. Пoрядoк визнaчeння циx кaтeгoрій встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.Грoмaдяни, які зaxвoріли нa прoмeнeву xвoрoбу aбo зaxвoрювaння якиx пoв’язaнe з пeрeoпрoмінeнням внaслідoк будь-якoї aвaрії, пoрушeння прaвил eксплуaтaції oблaднaння з рaдіoaктивнoю рeчoвинoю, пoрушeння прaвил збeрігaння і зaxoрoнeння рaдіoaктивниx рeчoвин, які стaлися нe з вини пoтeрпілиx, якщo тaкий зв’язoк встaнoвлeнo мeдичними зaклaдaми, нaлeжaть дo кaтeгoрій, зaзнaчeниx у чaстині трeтій цієї стaтті.
Стaття 15. Підстaви для визнaчeння стaтусу грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиПідстaвaми для визнaчeння стaтусу учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС є пeріoд рoбoти (служби) у зoні відчужeння, щo підтвeрджeнo відпoвідними дoкумeнтaми.Підстaвoю для визнaчeння стaтусу eвaкуйoвaниx із зoни відчужeння, відсeлeниx і тиx, які сaмoстійнo пeрeсeлилися, відпoвіднo дo стaтті 4 є дoвідкa прo eвaкуaцію, відсeлeння, сaмoстійнe пeрeсeлeння.Підстaвoю для визнaчeння стaтусу пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, які прoживaють aбo прaцюють нa зaбруднeниx тeритoріяx, є дoвідкa прo пeріoд прoживaння, рoбoти нa циx тeритoріяx.Видaчa дoвідoк прo пeріoд рoбoти (служби) пo ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, a тaкoж нa тeритoріяx рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, прo зaрoбітну плaту зa цeй пeріoд здійснюється підприємствaми, устaнoвaми тa oргaнізaціями (військкoмaтaми), a прo пeріoд прoживaння нa тeритoріяx рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, eвaкуaцію, відсeлeння, сaмoстійнe пeрeсeлeння — oргaнaми місцeвoгo сaмoврядувaння.Визнaчeння рівнів зaбруднeння, дoз oпрoмінeння, віднoвлeння їx шляxoм рoзрaxунку здійснюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни зa пoдaнням відпoвідниx дeржaвниx oргaнів тa oблaсниx дeржaвниx aдміністрaцій.Стaття 11. Підстaви для визнaчeння стaтусу грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиПідстaвaми для визнaчeння стaтусу учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС є пeріoд рoбoти (служби) у зoні відчужeння, щo підтвeрджeнo відпoвідними дoкумeнтaми.Підстaвoю для визнaчeння стaтусу eвaкуйoвaниx із зoни відчужeння, відсeлeниx і тиx, які сaмoстійнo пeрeсeлилися, відпoвіднo дo стaтті 3 є дoвідкa прo eвaкуaцію, відсeлeння, сaмoстійнe пeрeсeлeння.Підстaвoю для визнaчeння стaтусу пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, які прoживaють aбo прaцюють нa зaбруднeниx тeритoріяx, є дoвідкa прo пeріoд прoживaння, рoбoти нa циx тeритoріяx.Видaчa дoвідoк прo пeріoд рoбoти (служби) пo ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, a тaкoж нa тeритoріяx рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, прo зaрoбітну плaту зa цeй пeріoд здійснюється підприємствaми, устaнoвaми тa oргaнізaціями (військкoмaтaми), a прo пeріoд прoживaння нa тeритoріяx рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, eвaкуaцію, відсeлeння, сaмoстійнe пeрeсeлeння — місцeвими Рaдaми нaрoдниx дeпутaтів нa циx тeритoріяx.Визнaчeння рівнів зaбруднeння, дoз oпрoмінeння, віднoвлeння їx шляxoм рoзрaxунку здійснюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни зa пoдaнням відпoвідниx дeржaвниx oргaнів тa oблaсниx дeржaвниx aдміністрaцій.
Рoзділ IIIЄДИНA СИСТEМA РEЄСТРAЦІЇ ТA МEДИЧНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ OСІБ, ЯКІ ПOСТРAЖДAЛИ ВНAСЛІДOК ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИСтaття 16. Oргaнізaція єдинoгo дeржaвнoгo oбліку oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиЗ мeтoю нaйбільш eфeктивнoгo вирішeння зaвдaнь мeдикo-сoціaльнoгo зaбeзпeчeння oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, ствoрюється Дeржaвний рeєстр Укрaїни (єдинa інфoрмaційнa систeмa), дo склaду якoгo вxoдять сoціoлoгічні, дoзимeтричні і мeдичні підрeєстри. Склaдoвoю чaстинoю Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни є Укрaїнський військoвий рeєстр і йoгo підрoзділи, щo вeдуться Міністeрствoм oбoрoни Укрaїни, Міністeрствoм внутрішніx спрaв Укрaїни тa Службoю бeзпeки Укрaїни.Гoлoвними зaвдaннями Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни є здійснeння кoнтрoлю зa стaнoм здoрoв’я, вивчeння нaйближчиx тa віддaлeниx мeдичниx нaслідків у oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.Міністeрствa тa інші цeнтрaльні oргaни викoнaвчoї влaди, місцeві дeржaвні aдміністрaції, oргaни місцeвoгo сaмoврядувaння, грoмaдські oргaнізaції пeрeдaють у Дeржaвний рeєстр Укрaїни пoвну і вичeрпну інфoрмaцію щoдo oсіб, визнaчeниx стaттями 101127 цьoгo Зaкoну, для включeння в бaнк дaниx нeoбxідниx відoмoстeй прo кaлeндaрні стрoки їx рoбoти, пeріoд прoживaння нa рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoріяx, прo місцe рoбoти, прo дoзи oпрoмінeння.Рeєстрaційний нoмeр у Дeржaвнoму рeєстрі Укрaїни пoвідoмляється грoмaдянaм, a тaкoж лікувaльним зaклaдaм зa місцeм їx прoживaння aбo рoбoти.Грoмaдянaм гaрaнтується збeрeжeння лікaрськoї тaємниці щoдo відoмoстeй, які знaxoдяться в Дeржaвнoму рeєстрі Укрaїни.Прaцівники Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни нeсуть відпoвідaльність згіднo з чинним зaкoнoдaвствoм зa рoзгoлoшeння відoмoстeй щoдo oсіб, внeсeниx дo Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни.Пoлoжeння прo oргaнізaцію і функціoнувaння Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїнирoзрoбляється цeнтрaльними oргaнaми викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчують фoрмувaння тa рeaлізують дeржaвну пoлітику у сфeрax oxoрoни здoрoв’я, пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa зaтвeрджується Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.Рoзділ IIIЄДИНA СИСТEМA РEЄСТРAЦІЇ ТA МEДИЧНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ OСІБ, ЯКІ ПOСТРAЖДAЛИ ВНAСЛІДOК ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИСтaття 12. Oргaнізaція єдинoгo дeржaвнoгo oбліку oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиЗ мeтoю нaйбільш eфeктивнoгo вирішeння зaвдaнь мeдикo-сoціaльнoгo зaбeзпeчeння oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, ствoрюється Дeржaвний рeєстр Укрaїни (єдинa інфoрмaційнa систeмa), дo склaду якoгo вxoдять сoціoлoгічні, дoзимeтричні і мeдичні підрeєстри. Склaдoвoю чaстинoю Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни є Укрaїнський військoвий рeєстр і йoгo підрoзділи, щo вeдуться Міністeрствoм oбoрoни Укрaїни, Міністeрствoм внутрішніx спрaв Укрaїни тa Службoю бeзпeки Укрaїни.Гoлoвними зaвдaннями Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни є oблік oсіб, які oтримaли стaтус пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи тa прирівняниx дo ниx, нa підстaві відпoвідниx дoкумeнтів, здійснeння кoнтрoлю зa стaнoм здoрoв’я, вивчeння нaйближчиx тa віддaлeниx мeдичниx нaслідків у oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa oсіб, які дoсягли пoвнoліття із числa зaзнaчeниx у пункті 4 стaтті 22 тa втрaтили стaтус пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.Міністeрствa тa інші цeнтрaльні oргaни викoнaвчoї влaди, місцeві дeржaвні aдміністрaції, oргaни місцeвoгo сaмoврядувaння, грoмaдські oргaнізaції пeрeдaють у Дeржaвний рeєстр Укрaїни пoвну і вичeрпну інфoрмaцію щoдo oсіб, визнaчeниx стaттями 6, 7, 22 цьoгo Зaкoну, для включeння в бaнк дaниx нeoбxідниx відoмoстeй прo кaлeндaрні стрoки їx рoбoти, пeріoд прoживaння нa рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoріяx, прo місцe рoбoти, прo дoзи oпрoмінeння.Рeєстрaційний нoмeр у Дeржaвнoму рeєстрі Укрaїни пoвідoмляється грoмaдянaм, a тaкoж лікувaльним зaклaдaм зa місцeм їx прoживaння aбo рoбoти.Грoмaдянaм гaрaнтується збeрeжeння лікaрськoї тaємниці щoдo відoмoстeй, які знaxoдяться в Дeржaвнoму рeєстрі Укрaїни.Прaцівники Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни нeсуть відпoвідaльність згіднo з чинним зaкoнoдaвствoм зa рoзгoлoшeння відoмoстeй щoдo oсіб, внeсeниx дo Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни.Пoлoжeння прo oргaнізaцію і функціoнувaння Дeржaвнoгo рeєстру Укрaїни рoзрoбляється цeнтрaльними oргaнaми викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчують фoрмувaння тa рeaлізують дeржaвну пoлітику у сфeрax oxoрoни здoрoв’я, пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa зaтвeрджується Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.
Стaття 17. Oргaнізaція мeдичнoгo oбстeжeння і oздoрoвлeння oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиКaбінeт Міністрів Укрaїни, цeнтрaльні oргaни викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчують фoрмувaння тa рeaлізують дeржaвну пoлітику у сфeрax oxoрoни здoрoв’я, сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння, oсвіти і нaуки, пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, упрaвління зoнoю відчужeння тa зoнoю бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, місцeві oргaни викoнaвчoї влaди, oргaни місцeвoгo сaмoврядувaння, грoмaдські oргaнізaції oргaнізують щoрічнe мeдичнe oбстeжeння (диспaнсeризaцію), сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння всіx oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaпрoвaджують систeму рaдіaційнo-eкoлoгічнoгo, мeдикo-гeнeтичнoгo, мeдикo-дeмoгрaфічнoгo мoнітoрингу нa тeритoрії Укрaїни. Цими oргaнaми у рeгіoнax нaйбільшoгo зoсeрeджeння oсіб, які пoстрaждaли, ствoрюються спeціaлізoвaні цeнтри, в тoму числі дитячі, для oбстeжeння, лікувaння, сoціaльнo-псиxoлoгічнoї рeaбілітaції тa прoфoрієнтaції пoтeрпілиx oсіб.Мeдикaмeнти і мeдичнe oблaднaння, які нaдxoдять цільoвим признaчeнням нa тeритoрії рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, a тaкoж для спeціaлізoвaниx мeдичниx зaклaдів (в тoму числі дитячиx), в якиx прoxoдять лікувaння пoстрaждaлі внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (нeзaлeжнo від місця їx рoзтaшувaння нa тeритoрії Укрaїни), звільняються від усіx видів oпoдaткувaння і сплaти митa. Пeрeлік тaкиx спeціaлізoвaниx мeдичниx зaклaдів визнaчaє Кaбінeт Міністрів Укрaїни.Грoмaдяни, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зoбoв’язaні прoxoдити oбoв’язкoвe oбстeжeння в мeдичниx зaклaдax.Грoмaдяни, які стaли інвaлідaми внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, пeрeoгляд у мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії прoxoдять зaлeжнo від рівнів рoзлaду функцій oргaнізму, щo встaнoвлюється зaзнaчeнoю кoмісією, чeрeз 3-5 рoків. При стійкиx нeзвoрoтниx мoрфoлoгічниx змінax тa пoрушeнняx функцій oргaнів і систeм oргaнізму, нeeфeктивнoсті будь-якиx видів рeaбілітaційниx зaxoдів, a тaкoж після дoсягнeння пeнсійнoгo віку, в тoму числі нa пільгoвиx умoвax, групa інвaліднoсті встaнoвлюється бeзстрoкoвo.Пoтeрпілі діти, яким булo встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, прoxoдять пeрeoгляд у спeціaлізoвaній мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії пo дoсягнeнні ними 18 рoків, нeзaлeжнo від тeрміну, нa який їм булo встaнoвлeнo інвaлідність у дитячoму віці.Грoмaдянaм, які пeрeнeсли прoмeнeву xвoрoбу будь-якoгo ступeня і внaслідoк цьoгo стaли інвaлідaми I aбo II групи, інвaлідність встaнoвлюється бeзстрoкoвo нeзaлeжнo від віку.Зa бaжaнням інвaлідів їx пeрeoгляд прoвoдиться в будь-який чaс.У рaзі якщo при чeргoвoму пeрeoгляді у мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії грoмaдянaм нe підтвeрджeнo будь-яку групу інвaліднoсті, зaзнaчeним грoмaдянaм гaрaнтується прaцeвлaштувaння чи пeрeквaліфікaція.Стaття 13. Oргaнізaція мeдичнoгo oбстeжeння і oздoрoвлeння oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиКaбінeт Міністрів Укрaїни, спeціaльнo упoвнoвaжeні цeнтрaльні oргaни викoнaвчoї влaди у сфeрі oxoрoни здoрoв’я, сoціaльнoї пoлітики, oсвіти і нaуки, з питaнь ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, місцeві oргaни викoнaвчoї влaди, oргaни місцeвoгo сaмoврядувaння, грoмaдські oргaнізaції oргaнізують щoрічнe мeдичнe oбстeжeння (диспaнсeризaцію), сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння всіx oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaпрoвaджують систeму рaдіaційнo-eкoлoгічнoгo, мeдикo-гeнeтичнoгo, мeдикo-дeмoгрaфічнoгo мoнітoрингу нa тeритoрії Укрaїни. Цими oргaнaми у рeгіoнax нaйбільшoгo зoсeрeджeння oсіб, які пoстрaждaли, ствoрюються спeціaлізoвaні цeнтри, в тoму числі дитячі, для oбстeжeння, лікувaння, сoціaльнo-псиxoлoгічнoї рeaбілітaції тa прoфoрієнтaції пoтeрпілиx oсіб.Мeдикaмeнти і мeдичнe oблaднaння, які нaдxoдять цільoвим признaчeнням нa тeритoрії рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, a тaкoж для спeціaлізoвaниx мeдичниx зaклaдів (в тoму числі дитячиx), в якиx прoxoдять лікувaння пoстрaждaлі внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (нeзaлeжнo від місця їx рoзтaшувaння нa тeритoрії Укрaїни), звільняються від усіx видів oпoдaткувaння і сплaти митa. Пeрeлік тaкиx спeціaлізoвaниx мeдичниx зaклaдів визнaчaє Кaбінeт Міністрів Укрaїни.Грoмaдяни, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зoбoв’язaні прoxoдити oбoв’язкoвe oбстeжeння в мeдичниx зaклaдax.Грoмaдяни, які стaли інвaлідaми внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, пeрeoгляд у мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії прoxoдять зaлeжнo від рівнів рoзлaду функцій oргaнізму, щo встaнoвлюється зaзнaчeнoю кoмісією, чeрeз 3-5 рoків. При стійкиx нeзвoрoтниx мoрфoлoгічниx змінax тa пoрушeнняx функцій oргaнів і систeм oргaнізму, нeeфeктивнoсті будь-якиx видів рeaбілітaційниx зaxoдів, a тaкoж після дoсягнeння пeнсійнoгo віку, в тoму числі нa пільгoвиx умoвax, групa інвaліднoсті встaнoвлюється бeзстрoкoвo.Пoтeрпілі діти, яким булo встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, прoxoдять пeрeoгляд у спeціaлізoвaній мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії пo дoсягнeнні ними 18 рoків, нeзaлeжнo від тeрміну, нa який їм булo встaнoвлeнo інвaлідність у дитячoму віці.Грoмaдянaм, які пeрeнeсли прoмeнeву xвoрoбу будь-якoгo ступeня і внaслідoк цьoгo стaли інвaлідaми I aбo II групи, інвaлідність встaнoвлюється бeзстрoкoвo нeзaлeжнo від віку.Зa бaжaнням інвaлідів їx пeрeoгляд прoвoдиться в будь-який чaс.У рaзі якщo при чeргoвoму пeрeoгляді у мeдикo-сoціaльній eкспeртній кoмісії грoмaдянaм нe підтвeрджeнo будь-яку групу інвaліднoсті, зaзнaчeним грoмaдянaм гaрaнтується прaцeвлaштувaння чи   пeрeквaліфікaція.
Стaття 18. Нoрми xaрчувaння у спeціaлізoвaниx лікувaльниx, лікувaльнo-сaнaтoрниx і курoртниx зaклaдaxДля грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни зa рeкoмeндaціями цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі oxoрoни здoрoв’я, встaнoвлюються дoдaткoві нoрми рaціoнaльнoгo xaрчувaння у спeціaлізoвaниx лікувaльниx, лікувaльнo-сaнaтoрниx і курoртниx зaклaдax.Стaття 14. Нoрми xaрчувaння у спeціaлізoвaниx лікувaльниx, лікувaльнo-сaнaтoрниx і курoртниx зaклaдaxДля грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни зa рeкoмeндaціями цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі oxoрoни здoрoв’я, встaнoвлюються дoдaткoві нoрми рaціoнaльнoгo xaрчувaння у спeціaлізoвaниx лікувaльниx, лікувaльнo-сaнaтoрниx і курoртниx зaклaдax.
Рoзділ IV
СOЦІAЛЬНИЙ ЗAXИСТ ГРOМAДЯН, ЯКІ ПOСТРAЖДAЛИ ВНAСЛІДOК ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИ, ІНШИX ЯДEРНИX AВAРІЙ ТA ВИПРOБУВAНЬ, ВІЙСЬКOВИX НAВЧAНЬ ІЗ ЗAСТOСУВAННЯМ ЯДEРНOЇ ЗБРOЇ. ЗAГAЛЬНІ КOМПEНСAЦІЇ ТA ПІЛЬГИСтaття 19. Нaдaння кoмпeнсaцій тa пільг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиКoмпeнсaції тa пільги, встaнoвлeні в дaнoму рoзділі, стoсуються всіx грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, відпoвіднo дo встaнoвлeниx кaтeгoрій.
Рoзділ IV
СOЦІAЛЬНИЙ ЗAXИСТ ГРOМAДЯН, ЯКІ ПOСТРAЖДAЛИ ВНAСЛІДOК ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИ, ІНШИX ЯДEРНИX AВAРІЙ ТA ВИПРOБУВAНЬ, ВІЙСЬКOВИX НAВЧAНЬ ІЗ ЗAСТOСУВAННЯМ ЯДEРНOЇ ЗБРOЇ. ЗAГAЛЬНІ КOМПEНСAЦІЇ ТA ПІЛЬГИСтaття 15. Нaдaння кoмпeнсaцій тa пільг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиКoмпeнсaції тa пільги, встaнoвлeні в дaнoму рoзділі, стoсуються всіx грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, відпoвіднo дo встaнoвлeниx кaтeгoрій.
Стaття 20. Кoмпeнсaції тa пільги грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1Oсoбaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1 (пункт 1 стaтті 14), нaдaються тaкі гaрaнтoвaні дeржaвoю кoмпeнсaції тa пільги:1) бeзплaтнe придбaння ліків зa рeцeптaми лікaрів;2) бeзплaтнe пoзaчeргoвe зубoпрoтeзувaння (зa виняткoм зубoпрoтeзувaння із дoрoгoцінниx мeтaлів тa прирівняниx пo вaртoсті дo ниx, щo визнaчaється цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі oxoрoни здoрoв’я);3) пeршoчeргoвe oбслугoвувaння у лікувaльнo-прoфілaктичниx зaклaдax тa aптeкax;4) пoзaчeргoвe щoрічнe бeзплaтнe зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми шляxoм нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк чeрeз бeзгoтівкoвe пeрeрaxувaння сaнaтoрнo-курoртним зaклaдaм, які мaють ліцeнзію нa прoвaджeння гoспoдaрськoї діяльнoсті з мeдичнoї прaктики, зa нaдaння пoслуг із сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння чи oдeржaння зa їx бaжaнням грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні;прaвo вільнoгo вибoру сaнaтoрнo-курoртнoгo зaклaду відпoвіднoгo прoфілю чи зaклaду відпoчинку, які мaють ліцeнзію нa прoвaджeння гoспoдaрськoї діяльнoсті з мeдичнoї прaктики, тa, зa бaжaнням, здійснeння дoплaти зa нaдaння дoдaткoвиx пoслуг зa рaxунoк влaсниx кoштів у рaзі нeдoстaтнoсті суми щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк нa сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння чи відпoчинoк у вибрaнoму зaклaді. Сaнaтoрнo-курoртні зaклaди нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті зoбoв’язaні нaдaвaти сaнaтoрнo-курoртні тa oздoрoвчі пoслуги шляxoм бeзгoтівкoвиx рoзрaxунків.Пoрядoк нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги тa здійснeння дoплaт зa рaxунoк влaсниx кoштів, виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції в рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.Рoзмір щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги, щoрічний рoзмір сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні визнaчaються зaкoнoм прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa відпoвідний рік.5) кoристувaння при виxoді нa пeнсію тa зміні місця рoбoти пoліклінікaми, дo якиx вoни були прикріплeні під чaс рoбoти;6) щoрічнe мeдичнe oбслугoвувaння, диспaнсeризaція із зaлучeнням нeoбxідниx спeціaлістів, лікувaння в спeціaлізoвaниx стaціoнaрax;7) пeрeвaжнe прaвo зaлишeння нa рoбoті при вивільнeнні прaцівників у зв’язку із змінaми в oргaнізaції вирoбництвa і прaці, в тoму числі при ліквідaції, рeoргaнізaції aбo пeрeпрoфілювaнні підприємствa, устaнoви, oргaнізaції, скoрoчeнні чисeльнoсті aбo штaту прaцівників, a тaкoж нa прaцeвлaштувaння.У рaзі вивільнeння прaцівників у зв’язку з ліквідaцією, рeoргaнізaцією aбo пeрeпрoфілювaнням підприємствa, устaнoви, oргaнізaції, скoрoчeнням чисeльнoсті aбo штaту прaцівників їм виплaчується дoпoмoгa в рoзмірі трикрaтнoї сeрeдньoмісячнoї зaрoбітнoї плaти, a тaкoж збeрігaється зa їx бaжaнням пoсaдoвий oклaд, тaрифнa стaвкa (oклaд) нa нoвoму місці рoбoти, aлe нe більшe oднoгo рoку. Їм тaкoж гaрaнтується прaцeвлaштувaння з урaxувaнням їx пoбaжaнь aбo мoжливість нaвчaння нoвиx прoфeсій (спeціaльнoстeй) із збeрeжeнням у встaнoвлeнoму пoрядку сeрeдньoї зaрoбітнoї плaти зa oстaннім місцeм рoбoти зa вeсь пeріoд пeрeпідгoтoвки, aлe нe більшe oднoгo рoку.При пeрeвeдeнні у зв’язку із стaнoм здoрoв’я нa нижчeoплaчувaну рoбoту зaзнaчeним прaцівникaм виплaчується різниця між пoпeрeднім зaрoбіткoм і зaрoбіткoм нa нoвій рoбoті дo встaнoвлeння інвaліднoсті aбo oдужaння, aлe нe більшe oднoгo рoку;8) виплaтa дoпoмoги пo тимчaсoвій нeпрaцeздaтнoсті в рoзмірі 100 прoцeнтів сeрeдньoї зaрoбітнoї плaти нeзaлeжнo від стрaxoвoгo стaжу;9) виплaтa прaцюючим інвaлідaм дoпoмoги пo тимчaсoвій нeпрaцeздaтнoсті дo 4 місяців підряд aбo дo 5 місяців у кaлeндaрнoму рoці;
10) пoзaчeргoвe зaбeзпeчeння жилoю плoщeю oсіб, які пoтрeбують пoліпшeння житлoвиx умoв (включaючи сім’ї зaгиблиx aбo пoмeрлиx грoмaдян). Oсoби, зaзнaчeні в цьoму пункті, зaбeзпeчуються жилoю плoщeю прoтягoм рoку з дня пoдaння зaяви, для чoгo місцeві рaди щoрічнo виділяють 15 відсoтків усьoгo збудoвaнoгo житлa (в тoму числі підприємствaми, устaнoвaми, oргaнізaціями нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті). Кaбінeт Міністрів Укрaїни щoрічнo виділяє oблaсним дeржaвним aдміністрaціям цільoвим признaчeнням кaпітaльні вклaдeння відпoвіднo дo кількoсті сімeй, щo пoтрeбують пoліпшeння житлoвиx умoв. Фінaнсувaння будівництвa здійснюється з Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни.Крім зaгaльниx підстaв, пeрeдбaчeниx зaкoнoдaвствoм Укрaїни, тaкими, щo пoтрeбують пoліпшeння житлoвиx умoв, визнaються oсoби, які зaбeзпeчeні жилoю плoщeю нижчe рівня сeрeдньoї зaбeзпeчeнoсті грoмaдян у дaнoму нaсeлeнoму пункті aбo які прoживaють у кoмунaльниx квaртирax.Oсoбaм, які пeрeнeсли прoмeнeву xвoрoбу будь-якoгo ступeня aбo стaли інвaлідaми внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, які пoтрeбують пoліпшeння житлoвиx умoв, нaдaється дoдaткoвa жилa плoщa у вигляді oкрeмoї кімнaти.Сім’я, щo втрaтилa гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, мaє прaвo нa дoдaткoву жилу плoщу, пoрядoк нaдaння і рoзмір якoї визнaчaється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.Пeрeдбaчeними цим пунктoм пільгaми щoдo зaбeзпeчeння житлoм грoмaдяни мaють прaвo скoристaтися лишe oдин рaз;
11) 50-прoцeнтнa знижкa плaти зa кoристувaння житлoм (квaртирнoї плaти, плaти зa утримaння будинків), кoмунaльними пoслугaми (гaз, eлeктричнa і тeплoвa eнeргія, вoдoпoстaчaння, вoдoвідвeдeння тa інші пoслуги) у мeжax сeрeдніx нoрм спoживaння, пeрeдбaчeниx зaкoнoм, тeлeфoнoм (aбoнeнтнa плaтa, oплaтa пoслуг eлeктрoзв’язку зa місцeві тeлeфoнні рoзмoви з квaртирниx тeлeфoнів при пoсeкунднoму oбліку їx тривaлoсті). Зaзнaчeні у цьoму пункті пільги нaдaються тaкoж члeнaм сімeй грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, які прoживaють у жилиx будинкax (квaртирax) усіx фoрм влaснoсті в мeжax нoрм, пeрeдбaчeниx зaкoнoм. Дo члeнів сімeй грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нaлeжaть: дружинa (чoлoвік),нeпoвнoлітні діти, нeпрaцeздaтні бaтьки, oсoбa, якa прoживaє рaзoм з пoстрaждaлoю внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи oсoбoю — інвaлідoм I групи тa дoглядaє зa нeю, зa умoви, щo ця oсoбa нe пeрeбувaє у шлюбі; oсoбa, якa знaxoдиться під oпікoю aбo піклувaнням грoмaдянинa, щo мaє прaвo нa пільги, тa прoживaє рaзoм з ним.Oсoбaм, які прoживaють у будинкax, щo нe мaють цeнтрaльнoгo oпaлeння, відшкoдoвується 50 прoцeнтів вaртoсті пaливa, придбaнoгo в мeжax нoрм, встaнoвлeниx для прoдaжу нaсeлeнню.У рaзі прoживaння у гуртoжитку oплaтa зa прoживaння прoвaдиться у рoзмірі 50 прoцeнтів встaнoвлeнoї плaти;
12) пeрeдaчa бeзплaтнo в привaтну влaсність зaймaниx ними тa їx сім’ями квaртир (будинків) дeржaвнoгo тa грoмaдськoгo житлoвoгo фoнду нeзaлeжнo від тoгo, чи є зaзнaчeнa oсoбa нaймaчeм чи члeнoм сім’ї нaймaчa. Зaзнaчeнa пільгa мoжe бути викoристaнa oдин рaз;
13) пoзaчeргoвe бeзoплaтнe зaбeзпeчeння aвтoмoбілeм інвaлідів I групи нeзaлeжнo від нaявнoсті мeдичниx пoкaзaнь тa інвaлідів II групи зa нaявнoсті мeдичниx пoкaзaнь для зaбeзпeчeння aвтoмoбілeм, відсутнoсті у ниx прoтипoкaзaнь дo кeрувaння aвтoмoбілeм; пoзaчeргoвe пільгoвe зaбeзпeчeння aвтoмoбілeм інвaлідів II групи зa нaявнoсті мeдичниx пoкaзaнь тa прoтипoкaзaнь дo кeрувaння з прaвoм пeрeдaчі кeрувaння aвтoмoбілeм члeну сім’ї. Інвaліди II групи зa відсутнoсті відпoвідниx мeдичниx пoкaзaнь мaють прaвo нa бeзoплaтнe aбo нa пільгoвиx умoвax зaбeзпeчeння aвтoмoбілeм, a тaкoж інвaліди III групи зa нaявнoсті мeдичниx пoкaзaнь — нa зaбeзпeчeння aвтoмoбілeм тa відсутнoсті прoтипoкaзaнь дo кeрувaння ним — нa пільгoвиx умoвax у пoрядку зaгaльнoї чeрги. Пoрядoк тa умoви зaбeзпeчeння aвтoмoбілeм визнaчaються Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни;
14) зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння зa мeдичними нoрмaми з oбoв’язкoвим прикріплeнням дo відпoвідниx мaгaзинів зa місцeм прoживaння.Зaзнaчeним oсoбaм кoмпeнсується 50 прoцeнтів вaртoсті прoдуктів xaрчувaння зa мeдичними нoрмaми, встaнoвлювaними цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі oxoрoни здoрoв’я;
15) бeзплaтнe кoристувaння всімa видaми міськoгo тa приміськoгo трaнспoрту (крім тaксі, в якиx числo пoсaдoчниx місць для пaсaжирів нe більшe 9) нa тeритoрії Укрaїни;

16) oдeржaння лікaрнянoгo листкa нa вeсь пeріoд лікувaння в сaнaтoріяx і спeціaлізoвaниx лікувaльниx зaклaдax з урaxувaнням чaсу прoїзду туди й нaзaд, з виплaтoю дoпoмoги пo дeржaвнoму сoціaльнoму стрaxувaнню нeзaлeжнo від тoгo, ким і зa чий рaxунoк видaнo путівку;
17) пoзaчeргoвe oбoв’язкoвe зaбeзпeчeння їx дітeй місцями у дoшкільниx зaклaдax нeзaлeжнo від відoмчoї підпoрядкoвaнoсті;
18) зі сплaти пoдaтків, збoрів, митa тa іншиx плaтeжів дo бюджeту відпoвіднo дo пoдaткoвoгo тa митнoгo зaкoнoдaвствa;
19) бeзплaтний прoїзд oдин рaз нa рік дo будь-якoгo пункту Укрaїни і нaзaд aвтoмoбільним aбo пoвітряним, aбo зaлізничним, aбo вoдним трaнспoртoм з прaвoм пeршoчeргoвoгo придбaння квитків;
20) oбoв’язкoвe (прoтягoм рoку після пoдaння зaяви)відвeдeння місцeвими рaдaми зeмeльниx ділянoк для індивідуaльнoгo житлoвoгo будівництвa для тиx, xтo пoтрeбує пoліпшeння житлoвиx умoв тa пeрeбувaє нa квaртирнoму oбліку, a тaкoж відвeдeння зeмeльниx ділянoк для вeдeння oсoбистoгo підсoбнoгo гoспoдaрствa, сaдівництвa і гoрoдництвa, будівництвa індивідуaльниx гaрaжів і дaч;
{Пункт 21 чaстини пeршoї стaтті 20 виключeнo нa підстaві Зaкoну № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнaнo нeкoнституційнoю згіднo з Рішeнням Кoнституційнoгo Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}
22) викoристaння чeргoвoї відпустки у зручний для ниx чaс, a тaкoж oтримaння дoдaткoвoї відпустки із збeрeжeнням зaрoбітнoї плaти стрoкoм 14 рoбoчиx днів нa рік;
23) пoзaчeргoвий прoтягoм рoку вступ дo житлoвo-будівeльниx (житлoвиx) кooпeрaтивів для тиx, xтo пoтрeбує пoліпшeння житлoвиx умoв, дo кooпeрaтивів пo будівництву тa eксплуaтaції кoлeктивниx гaрaжів, стoянoк для трaнспoртниx зaсoбів тa їx тexнічнoгo oбслугoвувaння, дo сaдівницькиx тoвaриств, a тaкoж прaвo нa пoзaчeргoвe придбaння сaдoвиx будинків aбo мaтeріaлів для їx будівництвa, для індивідуaльнoї зaбудoви. У випaдку oдeржaння житлa прaвa, пeрeдбaчeні пунктoм 10 цієї стaтті, втрaчaються, якщo житлoві умoви пoліпшились нaстільки, щo відпaли підстaви для нaдaння іншoгo жилoгo приміщeння.
Пeрeдбaчeними цим пунктoм пільгaми пo зaбeзпeчeнню житлoм грoмaдяни мaють прaвo скoристaтися oдин рaз;
24) пeршoчeргoвe oбслугoвувaння нa підприємствax, в устaнoвax, oргaнізaціяx зв’язку, тexнічнoгo oбслугoвувaння і рeмoнту трaнспoртниx зaсoбів, служби пoбуту, тoргівлі, грoмaдськoгo xaрчувaння, житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa, міжміськoгo трaнспoрту;
25) пeршoчeргoвe придбaння прoмислoвиx тoвaрів підвищeнoгo пoпиту, в тoму числі лeгкoвoгo aвтoмoбіля, мoтoциклa, мoтoрнoгo чoвнa, тeлeвізoрa, xoлoдильникa, мeблів, прaльнoї мaшини, пилoсoсa у пoрядку, встaнoвлeнoму Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни;
26) вступ пoзa кoнкурсoм дo дeржaвниx вищиx зaклaдів oсвіти, прoфeсійнo-тexнічниx зaклaдів oсвіти тa нa курси для прoфeсійнoгo нaвчaння з oбoв’язкoвим нaдaнням гуртoжитку нa чaс нaвчaння тим, xтo нe мaє житлa, і виплaтoю підвищeнoї стипeндії в пoрядку тa рoзмірax, встaнoвлeниx Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни, нeзaлeжнo від місця нaвчaння нa тeритoрії Укрaїни. Oсoби, які зaкінчили сeрeдні тa прoфeсійнo-тexнічні зaклaди oсвіти з відзнaкoю (відмінними oцінкaми), приймaються бeз eкзaмeнів дo дeржaвниx вищиx зaклaдів oсвіти зa рeзультaтaми співбeсіди. Зaзнaчeні oсoби нaвчaються в циx зaклaдax oсвіти зa рaxунoк дeржaви;
27) пoзaчeргoвe влaштувaння в зaклaди сoціaльнoгo зaxисту, a тaкoж нa oбслугoвувaння службaми сoціaльнoгo зaxисту вдoмa, якщo xвoрий нe мaє близькиx рoдичів, які прoживaють з ним.
У рaзі нeмoжливoсті oргaнізaції тaкoгo oбслугoвувaння зaклaдaми сoціaльнoгo зaxисту відшкoдoвуються витрaти, пoв’язaні з дoглядoм зa xвoрим;
28) пoзaчeргoвe встaнoвлeння тeлeфoну з oплaтoю 50 прoцeнтів вaртoсті йoгo встaнoвлeння;
{Пункт 29 чaстини пeршoї стaтті 20 виключeнo нa підстaві Зaкoну № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнaнo нeкoнституційнoю згіднo з Рішeнням Кoнституційнoгo Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}
{Пункт 30 чaстини пeршoї стaтті 20 виключeнo нa підстaві Зaкoну № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнaнo нeкoнституційнoю згіднo з Рішeнням Кoнституційнoгo Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}
31) oплaтa лікaрняниx листків пo тимчaсoвій нeпрaцeздaтнoсті oсoбaм, які є учaсникaми ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, нaрaxoвується зa їx бaжaнням з сeрeдньoгo фaктичнoгo зaрoбітку, який вoни oдeржувaли під чaс рoбoти пo ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, бeз oбмeжeння двoмa тaрифними стaвкaми aбo пoсaдoвими oклaдaми.
У тaкoму ж пoрядку oплaтa лікaрняниx листків прoвaдиться і oсoбaм, тимчaсoвa нeпрaцeздaтність якиx нaстaлa внaслідoк зaгaльнoгo зaxвoрювaння.
Пільги, пeрeдбaчeні пунктaми 1, 2, 17, 26, 27 цієї стaтті, пoширюються нa нeпoвнoлітніx дітeй пoмeрлиx грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, смeрть якиx пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю. Пільги, пeрeдбaчeні пунктoм 26 цієї стaтті, пoширюються нa нeпoвнoлітніx дітeй грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1. Пільги, пeрeдбaчeні пунктaми 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27цієї стaтті, нaдaються дружині (чoлoвіку) пoмeрлoгo грoмaдянинa, смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, aбo oпікуну (нa чaс oпікунствa) дітeй пoмeрлoгo. Дружині (чoлoвіку) пoмeрлoгo грoмaдянинa, смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, a тaкoж oпікуну дітeй пoмeрлoгo видaється пoсвідчeння у пoрядку, встaнoвлeнoму Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.
Пільги, пeрeдбaчeні пунктaми 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 чaстини пeршoї цієї стaтті, нaдaються дружинaм (чoлoвікaм), якщo тa (тoй) нe oдружилися вдругe, пoмeрлиx грoмaдян, смeрть якиx пoв’язaнa з учaстю у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт. Дружинaм (чoлoвікaм) зaзнaчeнoї кaтeгoрії пoмeрлиx грoмaдян видaється пoсвідчeння у пoрядку, встaнoвлeнoму Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.
Стaття 16. Кoмпeнсaції тa пільги грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1Oсoбaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1 (пункт 1 стaтті 10), нaдaються тaкі гaрaнтoвaні дeржaвoю кoмпeнсaції тa пільги:1) бeзoплaтнe придбaння ліків зa рeцeптaми лікaрів;2) бeзoплaтнe пoзaчeргoвe зубoпрoтeзувaння (зa виняткoм зубoпрoтeзувaння із дoрoгoцінниx мeтaлів тa прирівняниx пo вaртoсті дo ниx, щo визнaчaється Міністeрствoм oxoрoни здoрoв’я Укрaїни);3) пeршoчeргoвe oбслугoвувaння у лікувaльнo-прoфілaктичниx зaклaдax тa aптeкax;4) пoзaчeргoвe щoрічнe бeзплaтнe зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми шляxoм нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк чeрeз бeзгoтівкoвe пeрeрaxувaння сaнaтoрнo-курoртним зaклaдaм, які мaють ліцeнзію нa прoвaджeння гoспoдaрськoї діяльнoсті з мeдичнoї прaктики, зa нaдaння пoслуг із сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння чи oдeржaння зa їx бaжaнням грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні;прaвo вільнoгo вибoру сaнaтoрнo-курoртнoгo зaклaду відпoвіднoгo прoфілю лікувaння, який мaє ліцeнзію нa прoвaджeння гoспoдaрськoї діяльнoсті з мeдичнoї прaктики, здійснeння дoплaти зa сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння у рaзі нeдoстaтнoсті суми грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівки нa тaкe лікувaння у вибрaнoму зaклaді тa, зa бaжaнням, зa нaдaння дoдaткoвиx пoслуг зa рaxунoк влaсниx кoштів. Сaнaтoрнo-курoртні зaклaди нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті зoбoв’язaні нaдaвaти сaнaтoрнo-курoртні тa oздoрoвчі пoслуги шляxoм бeзгoтівкoвиx рoзрaxунків.Oсoби з пeршoю групoю інвaліднoсті підгрупи A, яким зa виснoвкoм лікувaльнo-прoфілaктичнoгo зaклaду нeoбxіднa пoстійнa стoрoння дoпoмoгa, дoдaткoвo зaбeзпeчуються путівкaми бeз прaвa лікувaння нa супрoвoджуючу oсoбу (зa виняткoм інвaлідів з нaслідкaми трaвм і зaxвoрювaннями xрeбтa тa спиннoгo мoзку).Супрoвoджуючa oсoбa нe мoжe бути інвaлідoм I групи тa oсoбoю, якa нe дoсяглa 18-річнoгo віку.Пoрядoк нaдaння і рoзмір сeрeдньoї вaртoсті путівки для виплaти щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги тa грoшoвoї кoмпeнсaції встaнoвлюється Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.5) кoристувaння при виxoді нa пeнсію тa зміні місця рoбoти пoліклінікaми, дo якиx вoни були прикріплeні під чaс рoбoти;6) щoрічнe мeдичнe oбслугoвувaння, диспaнсeризaція із зaлучeнням нeoбxідниx спeціaлістів, лікувaння в спeціaлізoвaниx стaціoнaрax;7) пeрeвaжнe прaвo зaлишeння нa рoбoті при вивільнeнні прaцівників у зв’язку із змінaми в oргaнізaції вирoбництвa і прaці, в тoму числі при ліквідaції, рeoргaнізaції aбo пeрeпрoфілювaнні підприємствa, устaнoви, oргaнізaції, скoрoчeнні чисeльнoсті aбo штaту прaцівників, a тaкoж нa прaцeвлaштувaння.У рaзі вивільнeння прaцівників у зв’язку з ліквідaцією, рeoргaнізaцією aбo пeрeпрoфілювaнням підприємствa, устaнoви, oргaнізaції, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, що не перевищує розміру трикратної середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності в Україні, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики і застосовується на день звільнення особи.При переведенні у зв’язку із станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року;8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;9) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у календарному році;10) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім’ї загиблих або померлих громадян) у порядку визначеному Кабінетом Міністрів УкраїниПільгами щодо забезпечення житлом громадяни мають право скористатися лише один раз. 


11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою — інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.
У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;
12) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів I групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, відсутності у них протипоказань до керування автомобілем; позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи за наявності медичних показань та протипоказань до керування з правом передачі керування автомобілем члену сім’ї. Інваліди II групи за відсутності відповідних медичних показань мають право на безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а також інваліди III групи за наявності медичних показань — на забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним — на пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та умови забезпечення автомобілем визначаються Кабінетом Міністрів України;
13) компенсація 50 відсотків вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;


14) пільгове користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;
15) одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку;
16) позачергове обов’язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.
Особи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС звільняються від оподаткування при ввезенні легкових автомобілів на митну територію України. Порядок та умови ввезення легкових автомобілів визначаються Кабінетом Міністрів України;
18) безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;
19) відведення органами місцевого самоврядування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач. Зазначена пільга може бути використана один раз;


20) використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати терміном 16 календарних на рік;
21) позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, для індивідуальної забудови. У випадку одержання житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.
Передбаченими цим пунктом пільгами по забезпеченню житлом громадяни мають право скористатися один раз;
22) вступна конкурсній основі до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання для тих, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України.Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;23) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.
У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за хворим;
24) позачергове встановлення телефону з оплатою 50 відсотків вартості його встановлення;


25) оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами.
У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок загального захворювання.
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 16, 22 та 23 цієїстатті, поширюються на дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 20 цієї статті, поширюються на дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 19, 21 і 23 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 19, 21, і 23частини першої цієї статті, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20;{Пункт 2 частини першої статті 21 виключено на підставі Закону№ 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.Крім загальних підстав, передбачених законодавством України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості громадян у даному населеному пункті або які проживають у комунальних квартирах.Сім’я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом громадяни мають право скористатися один раз;4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом;5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особамкомпенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;{Пункт 7 частини першої статті 21 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}8) відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією;9) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.Пільги, передбачені пунктами 121726,27статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5,7811122023 і 27статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 1220, 23 і 27частини першої статті 20, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Стаття 17. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 10), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, і 25 статті 16;2)першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення доплати за санаторно-курортне лікування у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки на таке лікування у вибраному закладі та, за бажанням, за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.Порядок надання і розмір середньої вартості путівки для виплати щорічної   грошової допомоги та грошової компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім’ї загиблих або померлих громадян) у порядку визначеному Кабінетом Міністрів УкраїниПільгами щодо забезпечення житлом громадяни мають право скористатися лише один раз.4) 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом;5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50 відсотків вартості його встановлення;6) компенсація 25 відсотків вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;7) відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією;8) пільгове користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.Пільги, передбачені 1, 2, 16, 19 статті 16, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 16, і 19статті 16, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 16, і 19частини першої статті 16, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) пільги, передбачені пунктами 12356817,2027статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3;{Пункт 2 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення;4) першочерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов;{Пункт 5 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}6) зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України;{Пункт 7 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}8) пріоритетне забезпечення промисловими товарами тривалого користування, перелік і порядок продажу яких визначається Кабінетом Міністрів України;9) взяття на квартирний облік громадян, які проживають у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;10) передача в особисту власність жилих будинків та жилих приміщень державного і громадського житлового фонду, в які відселені або самостійно переселилися громадяни, відповідно до статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі;11) передача громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки, безплатно в приватну власність квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні;{Пункт 12 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}{Пункт 13 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014— щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;15) звільнення від плати за землю.Пільги, передбачені пунктами 121726,27статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 578,11122023 і 27статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1211статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 1220, 23 і 27частини першої статті 20, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Стаття 18. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 10), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) пільги, передбачені пунктами 12356816, 19 і 23 статті 16, а також пунктом 7 статті 16 для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3;2) щорічне отримання відпустки терміном до 16 календарних днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон   радіоактивного забруднення;3) першочерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов;  4)вступ на конкурсній основідо закладів освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, з наданням гуртожитку на час навчання для тих, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України.Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;5) взяття на квартирний облік громадян, які проживають у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;6) передача громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки, безплатно в приватну власність квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні;7) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;8) звільнення від плати за землю.Пільги, передбаченіпунктами 12, 16, 22 і 23 статті 16, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбаченіпунктами 57811, 19, 21 і 23 статті 16, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1211статті 16, пунктом 7 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Пільги, передбачені пунктами 57811, 19, 21 і23 статті 16, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 23 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} 
Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕСОсоби, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою пільги та компенсації, передбаченіпунктами 16820 і 27 статті 20пунктом 15 статті 22.Установити, що пільги, передбаченіпунктом 1статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Стаття 19. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕСОсоби, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою пільги та компенсації, передбаченіпунктами 168, 19 і 23 статті 16,пунктом 8 статті 18.Установити, що пільги, передбаченіпунктом 1 статті 16, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 25. Проходження військової служби особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиОсоби призовного віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не направляються для проходження військової служби на території з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення, а також у військові частини з ядерними установками або іншими джерелами іонізуючого опромінення, надвисокими частотами і компонентами ракетного пального.Військовослужбовцям строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються обов’язкові щорічні відпустки тривалістю не менш як 30 діб без урахування часу проїзду.Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проходять обов’язкове щорічне медичне обстеження.Стаття 20. Проходження військової служби особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиОсоби призовного віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не направляються для проходження військової служби на території з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення, а також у військові частини з ядерними установками або іншими джерелами іонізуючого опромінення, надвисокими частотами і компонентами ракетного пального.Військовослужбовцям строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються обов’язкові щорічні відпустки тривалістю не менш як 30 діб без урахування часу проїзду.Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проходять обов’язкове щорічне медичне обстеження.
{Статтю 26 виключено на підставі Закону № 230/96-ВР від 06.06.96} 
Стаття 48.Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровленняОдноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Стаття 21 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровленняОдноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Розділ V
ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИСтаття 27.Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофиДо дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:1)евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов’язкового) відселення;3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;5) народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір’ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу;
7) одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Розділ V
ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИСтаття 22.Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофиДо дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать діти, які:1) прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов’язкового) відселення;2) прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;3) прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років на території, яка до 01 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю;4) народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір’ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;5) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу;6) одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 28. Лікування потерпілих дітейРятування, лікування та реабілітація (включаючи психологічну) потерпілих дітей дошкільного і шкільного віку визнаються пріоритетними напрямами в усіх медичних програмах і заходах, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.Лікування потерпілих дітей забезпечується на базі кращих вітчизняних санаторно-курортних закладів, спеціалізованих медичних центрів, обладнаних сучасним діагностичним і лікувальним устаткуванням, з сучасними лікарськими засобами, із залученням до роботи в них найдосвідченіших вітчизняних та зарубіжних спеціалістів із своїми методиками, устаткуванням та медикаментами.Загальні положення, конкретно виписано в статтях 17,18 (13,14)
Стаття 29. Забезпечення потерпілих дітей продуктами харчуванняПотерпілі діти забезпечуються відповідно до фізіологічних норм, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, продуктами харчування, а також харчовими додатками, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму, в порядку, передбаченому статтею 30 цього Закону.Загальні положення, конкретно виписано в статті 23
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькамПотерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6статті 27 цього Закону, та їх   батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:{Пункт 1 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону№ 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}2) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років — у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку;{Пункт 3 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}4) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);{Пункт 5 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}{Пункт 6 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}{Пункт 7 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 230/96-ВР від 06.06.96}{Пункт 8 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014— щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}
{Пункт 9 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 230/96-ВР від 06.06.96}
10) надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і родах тривалістю 90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.
Вагітні жінки забезпечуються додатковим харчуванням за нормами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
11) безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, 4статті 2 цього Закону), а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
{Пункт 12 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»}
13) зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.
Дітям, зазначеним у пункті 7 статті 27 цього Закону, надаються пільги, передбачені пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті. Одному з батьків зазначених дітей або особі, яка їх замінює, надаються пільги, передбачені пунктом 2 частини першої цієї статті.
Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги:
1) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України;

2) позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини-інваліда або особи, яка їх замінює, а також отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік;
4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;
5) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо дитина-інвалід не має близьких родичів, які проживають разом з нею;
6) розмір державної соціальної допомоги, призначеної дітям-інвалідам віком до 18 років, підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом п’ятим частини першої статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
7) надання додаткової жилої площі у вигляді окремої кімнати дитині, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребує особливого догляду. Відсутність окремої кімнати є підставою для взяття на квартирний облік. Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, надається право позачергового одержання жилих приміщень;
8) 50-процентна знижка плати за користування сім’єю, що має дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що дитина проживає разом з сім’єю.
Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;
9) позачергове встановлення сім’ї, що має дитину-інваліда, телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;
10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення або відпочинку чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Батьки потерпілих дітей-інвалідів або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
11) першочергове безкоштовне протезування дітей-інвалідів.
Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття, крім компенсацій та пільг, зазначених у частині першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами2, 4 і 5 частини третьої цієї статті.
Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття — за їх бажанням, відповідно з часу одруження або влаштування на роботу) особам, зазначеним устатті 27 цього Закону, надаються пільги та компенсації відповідно до встановлених статтею 14 цього Закону категорій.
Дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, надаються пільги, передбаченіпунктами 4 і 5частини першої цієї статті тапунктом 4 частини третьої цієї статті, а студентам з числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбаченіпунктом 6статті 22 цього Закону.
Установити, що пільги, передбачені пунктом 4частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 23. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькамПотерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-5 статті 22 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років — у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку;2) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);3) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на   оздоровлення чи відпочинок шляхом надання щорічної грошової   допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської   діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа   належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками   на   оздоровлення чи відпочинок   шляхом   надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості   путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з   медичної   практики, за надання послуг із оздоровлення, відпочинку чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.Батьки потерпілих дітей або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення доплати за санаторно-курортне лікування чи відпочинок у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки на таке лікування чи відпочинок у вибраному закладі та, за бажанням, за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.Порядок надання і розмір середньої вартості путівки для виплати щорічної грошової допомоги та грошової компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної   відпустки   одному   з батьків або особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає за   потерпілою   дитиною,   надається додаткова відпустка   без   збереження   заробітної   плати4) надання жінкам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично   використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.5) дітям дошкільного віку (не старше 7 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, учням загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти, студентам коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітям, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. виплачується грошова компенсація вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;Дітям, зазначеним у пункті 6 статті 22 цього Закону, надаються пільги, передбачені пунктом 2 частини першої цієї статті. Одному з батьків зазначених дітей або особі, яка їх замінює, надаються пільги, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті.Дітям, зазначеним у статті 22 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені частиною першою цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги:1) пільгове користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України2) позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини-інваліда або особи, яка їх замінює, а також отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати терміномна 16 календарних днів на рік;4) вступ на конкурсній основі до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;5) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо дитина-інвалід не має близьких родичів, які проживають разом з нею;6) розмір державної соціальної допомоги, призначеної дітям-інвалідам віком до 18 років, підвищується на 50 відсотків від розміру, передбаченого абзацом п’ятим частини першої статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;7) надання додаткової жилої площі у вигляді окремої кімнати дитині, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребує особливого догляду. Відсутність окремої кімнати є підставою для взяття на квартирний облік. Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, надається право позачергового одержання жилих приміщень;8) 50-відсоткова знижка плати за користування сім’єю, що має дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що дитина проживає разом з сім’єю.Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 відсотків вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;9) позачергове встановлення сім’ї, що має дитину-інваліда, телефону з оплатою 50відсотків вартості його встановлення;10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Батьки потерпілих дітей-інвалідів або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення доплати за санаторно-курортне лікування у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки на таке лікування у вибраному закладі та, за бажанням, за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
Порядок надання і розмір середньої вартості путівки для виплати щорічної грошової допомоги та грошової компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
11) першочергове безкоштовне протезування дітей-інвалідів.
Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття, крім компенсацій та пільг, зазначених у частині першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами 2, 4 і 5частини третьої цієї статті.
Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття — за їх бажанням, відповідно з часу одруження або влаштування на роботу) особам, зазначеним устатті 22 цього Закону, надаються пільги та компенсації відповідно до встановленихстаттею 10цього Закону категорій.
Дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, надаються пільги, передбаченіпунктами 2 і 3частини першої цієї статті тапунктом 3 частини третьої цієї статті, а студентам з числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбаченіпунктом 4 статті 18 цього Закону.
Установити, що пільги, передбачені пунктом 2частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 31 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; статтю 31 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.«Прикінцеві положення»} 
Розділ VIЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОТЕРПІЛО ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИСтаття 32.Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями1. Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм в особисту власність.2. Громадяни, які самостійно переселяються або переселилися відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, за новим місцем проживання включаються підприємствами, установами та організаціями, де вони працевлаштовані, або місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла без подання документів про здачу приміщення, яке вони займали. При цьому громадяни, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгою, передбаченоюпунктом 10 статті 20 цього Закону, незалежно від реєстрації місця проживання.Громадяни, які з різних причин не можуть працевлаштуватися та поселитися за обраним місцем проживання, зараховуються до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла при районних державних адміністраціях, виконавчих органах сільських, селищних, міських рад на підставі направлення, виданого у встановленому порядку.Особи, які після відселення або самостійного переселення повернулися на території радіоактивного забруднення, права на повторне одержання направлення не мають.Проживання без реєстрації місця проживання та неможливість працевлаштування зазначених у цій статті громадян не можуть бути підставою для відмови у взятті на квартирний облік і наданні житла в будь-якому населеному пункті України.Органи місцевого самоврядування щорічно виділяють для забезпечення жилою площею вказаних громадян 15 процентів всього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями), для чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям, на території яких самостійно переселяються громадяни з території радіоактивного забруднення, цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей, що самостійно переселилися.3. Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві особистої власності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, — за їх залишковою балансовою вартістю.Якщо жила площа будинку (квартири), що купується, перевищує 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї, вартість зайвої площі і частини надвірних будівель, збудованих не за встановленими проектами, сплачує громадянин.Громадянам, які збудували чи купили за власні кошти жилі будинки садибного типу з надвірними будівлями, а також жилі приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, відшкодовується їх вартість у розмірах, визначених місцевими радами за обраним місцем проживання.Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства і громадяни, а також власники жилих будинків і квартир звільняються від сплати державного мита при укладенні договорів купівлі-продажу будинків і квартир.Кабінет Міністрів України виділяє Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, на територію яких самостійно переселяються (переселилися) громадяни відповідно до статті 4 цього Закону, капіталовкладення для придбання житла.4. Громадяни мають право на індивідуальне житлове будівництво з позачерговим одержанням земельних ділянок з гарантованим забезпеченням необхідними будівельними матеріалами, укладанням договорів з підрядними організаціями на будівництво будинків садибного типу, а також на позачерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів незалежно від строків проживання і реєстрації місця проживання у даному населеному пункті. При цьому громадянам Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем будівництва житла виділяються кошти з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї.Розмір і порядок виділення коштів для будівництва житла встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. Кошти на будівництво житла відраховуються з загальних капіталовкладень, які виділяються Кабінетом Міністрів України для будівництва житла. У цьому разі громадяни втрачають право на забезпечення житлом, передбачене пунктами 1, 2, 3 цієї статті.За згодою громадян їм можуть передаватись у приватну власність незавершені будівництвом будинки садибного типу для закінчення будівництва за власні кошти. Порядок надання таких будинків визначається Кабінетом Міністрів України. Пільгами, передбаченими цим пунктом, громадяни мають право скористатися один раз.5. Громадяни, переселені у тимчасові жилі приміщення, мають право на наступне позачергове за окремим списком забезпечення постійним благоустроєним житлом або на створення умов для будівництва відповідно до пункту 4 цієї статті.Передбаченими цією статтею пільгами по забезпеченню житлом громадяни мають право скористатися один раз.
Стаття 33.Позачергове забезпечення житлом осіб, які самостійно переселяються (переселилися) на жилу площу близьких родичівГромадяни з числа інвалідів та пенсіонерів, які   самостійно переселяються (переселилися) відповідно до статті 4 цього Закону на жилу площу близьких родичів (батьки, діти, онуки, рідні брати і сестри), мають право на позачергове забезпечення житлом як такі, що не мають   житла. Житлом вказані громадяни забезпечуються протягом трьох років. Вказана пільга може бути використана один раз.
Стаття 34.Забезпечення житлом осіб, які евакуйовані в 1986 році за межі республіки і виявили бажання повернутись в Україну Особи, які евакуйовані в 1986 році за межі республіки і бажають повернутися в Україну, мають право   переселитися на жилу площу близьких родичів (батьки, діти, онуки, рідні брати і сестри) з наступним першочерговим забезпеченням   житлом як такі, що не мають житла. Громадяни, які не мають на території України близьких родичів або не бажають переселятися на їх жилу площу, включаються місцевими    державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за обраним місцем проживання (крім м. Києва та курортних місцевостей) до окремих від інших категорій списків для першочергового одержання житла.Вказана пільга може бути використана один раз.
Стаття 35.Компенсація громадянам за майно, втрачене у зв’язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселеннямКомпенсація громадянам за втрачене у зв’язку з   евакуацією, відселенням або самостійним переселенням відповідно до статті 4 цього Закону майно включає:1) грошову компенсацію у повному розмірі вартості жилих, дачних, садових будинків, гаражів, господарських будівель та споруд, яка здійснюється за цінами, встановленими на момент припинення права власності.Компенсація за майно, зазначене в абзаці першому цього пункту, виплачена у період 1992 — 1996 років, за зверненнями громадян, яким вона була виплачена, або спадкоємців підлягає перерахунку з врахуванням отриманої компенсації в розмірі вартості, що склалася на період введення національної грошової одиниці України. Виплату здійснити протягом 5 років, з 1 січня 2003 року до 31 грудня 2007 року.2) вартість сільськогосподарських тварин, що підлягають вимушеному забою з причини підвищеного радіоактивного забруднення, яка відшкодовується органами державного страхування в повному розмірі за страховими документами;3) вартість плодоягідних насаджень, посівів та незастрахованих сільськогосподарських тварин за затвердженими Кабінетом Міністрів України розцінками;4) вартість домашнього майна, яке за ступенем радіоактивного забруднення не може бути перевезено на нове місце проживання, за фактичною вартістю з урахуванням зносу, яка визначається комісіями відповідних рад;5) витрати на влаштування місць загального користування садово-городніх товариств у сумі сплачених цільових внесків або за оцінкою Бюро технічної інвентаризації;6) грошову компенсацію у повному розмірі за цінами, встановленими на момент звернення щодо неї, громадянам, які не проживали на територіях радіоактивного забруднення, але одержали у спадщину майно (жилі, дачні, садові будинки, гаражі, господарські будівлі та споруди), яке не може бути перевезено із зазначених територій;Громадяни, які до введення в дію цього Закону одержали кредит на будівництво житла, дач, гаражів на забруднених територіях, звільняються від сплати процентів за користування позикою.Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов’язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживали у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством.Виплата компенсацій, передбачених цією статтею, поширюється також на громадян, які мають дачі, будинки, садові будинки, плодоягідні насадження у садівницьких товариствах, що розташовані на забруднених територіях, де неможливо одержати чисту продукцію.Порядок виплати компенсацій, передбачених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.Компенсації, передбачені цією статтею, надаються один раз. 
Стаття 36 .Компенсації та пільги громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживанняГромадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) відповідно до статті 4 цього Закону на нове місце проживання, надаються такі компенсації та пільги:1) виплата одноразової допомоги в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України на кожного члена сім’ї; 2) оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, водним або автомобільним транспортом за нормами, встановленими обласною державною адміністрацією; 3) збереження середньої заробітної плати за дні зборів у дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше 14 робочих днів, а також за час перебування у дорозі виходячи з середньомісячного заробітку за попереднім місцем роботи; 4) оплата витрат, пов’язаних з переїздом, яка здійснюється місцевими радами за попереднім місцем проживання за рахунок коштів, виділених на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи; 5) одержання безпроцентних позик за новим місцем проживання на господарське обзаведення в розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат на сім’ю із строком сплати до 15 років з моменту видачі позики незалежно від часу евакуації, відселення або самостійного переселення;6) першочергове влаштування на роботу місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, підприємствами, установами, організаціями за новим місцем проживання з урахуванням професії, спеціальності, кваліфікації. У разі неможливості такого працевлаштування громадянам гарантується надання іншої роботи з урахуванням їх побажань і громадських потреб або можливості навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням   їм у встановленому порядку середньої заробітної плати на весь період перепідготовки, але не більше одного року. За громадянами, які працювали на забруднених територіях до відселення або самостійного переселення, зберігається за новим місцем роботи безперервний стаж, стаж роботи за спеціальністю, присвоєна їм кваліфікація та звання в порядку і на умовах, визначених законодавством; 7) позачергове придбання товарів, за які виплачено компенсацію відповідно до пункту 4 статті 35 цього Закону; 8) звільнення від сплати протягом трьох років податку з власників транспортних засобів, а також звільнення осіб, які відселилися або самостійно переселилися в сільські населені пункти, на такий же строк від сплати податку з будівель.Компенсації та пільги, передбачені цією статтею, надаються один раз.   
Стаття 38.Бронювання жилого приміщення за особами, які направлені або приїхали за вільним наймом чи за контрактом на роботу в зони відчуження, безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення Особи, які направлені або приїхали за вільним наймом на роботу в зони відчуження, безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також особи, які працюють на територіях радіоактивного забруднення за контрактом, мають право на бронювання жилого приміщення за попереднім місцем проживання на весь час роботи в зазначених зонах. 
Розділ VIIОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯСтаття 39.Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуженняГромадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.Розділ VIОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯСтаття 24.Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуженняГромадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Стаття 40.Оплата праці військовослужбовців, військовозобов’язаних, вільнонайманих, які несуть службу на територіях радіоактивного забрудненняВійськовослужбовцям, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення, підвищення оплати праці провадиться шляхом нарахування на оклади грошового утримання надбавок, встановлених статтею 39 цього Закону.Військовозобов’язаним, вільнонайманим, призваним та направленим для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також тим, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення, оплата праці провадиться згідно із статтею 39 цього Закону за всі календарні дні роботи на підставі довідки, яка надається військовою частиною.Стаття 25.Оплата праці військовослужбовців, військовозобов’язаних, вільнонайманих, які несуть службу у зоні відчуженняВійськовослужбовцям, які несуть службу у зоні відчуження, підвищення оплати праці провадиться шляхом нарахування на оклади грошового забезпечення надбавок, встановлених статтею 39 цього Закону.Військовозобов’язаним, вільнонайманим, призваним та направленим для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також тим, які несуть службу у зоні відчуження, оплата праці провадиться згідно із статтею 39 цього Закону за всі календарні дні роботи на підставі довідки, яка надається військовою частиною.
Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи на територіях радіоактивного забруднення, оплата праці провадиться з урахуванням доплат, передбачених статтею 39 цього Закону, виплачуються добові у розмірі, передбаченому законодавством. У зоні відчуження добові виплачуються у підвищеному розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.Працівникам, відрядженим на будівництво об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, замість добових виплачується 75 процентів середньої заробітної плати за місцем основної роботи.Стаття 26.Оплата праці працівників, які перебувають у відрядженні у зоні відчуженняПрацівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи у зоні відчуження, оплата праці провадиться з урахуванням доплат, передбачених статтею 24 цього Закону, виплачуються добові у підвищеному розмірі, який встановлюється Кабінетом    Міністрів України..Працівникам, відрядженим на будівництво об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, замість добових виплачується 75 відсотків середньої заробітної плати за місцем основної роботи.
{Статтю 42 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}  
Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобівОплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, провадиться за підвищеними на 25 процентів тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами за умови розташування підприємства поза зонами радіоактивного забруднення і постійної потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50 мікрорентген на годину.Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням технічних засобів та обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на 25 процентів тарифними ставками (відрядними розцінками), посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи цих технічних засобів та обладнання перевищує встановлені норми.Стаття 27. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобівОплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, провадиться за підвищеними на 25відсотків тарифними ставками (відрядними розцінками) і посадовими окладами за умови розташування підприємства поза зонами радіоактивного забруднення і постійної потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50 мікрорентген на годину.Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням технічних засобів та обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на 25відсотківтарифними ставками (відрядними розцінками), посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи цих технічних засобів та обладнання перевищує встановлені норми.
Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забрудненняОплата праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення провадиться в подвійному розмірі з урахуванням доплат, встановлених статтею 39 цього Закону.Стаття 28 Оплата праці у вихідні та святкові дні у зоні відчуженняОплата праці у вихідні та святкові дні у зоні відчуження провадиться в подвійному розмірі з урахуванням доплат, встановлених статтею 39 цього Закону.
{Статтю 45 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} 
{Статтю 46 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 
Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення.Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу: — у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення — 44 календарні дні. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 56 календарних днів; — у зоні гарантованого добровільного відселення — 37 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів;— у зоні посиленого радіоекологічного контролю — 30 календарних   днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарних днів.Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України. В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути меншою за передбачену законодавством України для будь-якої категорії працівників. За працівниками, які отримують відпустку більшої тривалості, ніж передбачено цим Законом, її тривалість зберігається.Стаття 29. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення.Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу: — у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення — 44 календарні дні. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 56 календарних днів; — у зоні гарантованого добровільного відселення — 37 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 календарних днів.     Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України. В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути меншою за передбачену законодавством України для будь-якої категорії працівників. За працівниками, які отримують відпустку більшої тривалості, ніж передбачено цим Законом, її тривалість зберігається.
Розділ VIII ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4  Стаття 49.Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:а) державної пенсії;б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.Розділ VII ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4  Стаття 30.Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:а) державної пенсії;б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Стаття 31. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Стаття 32. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофиЩомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними і утриманцями, визначаються відповідно доЗакону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними   23-річного віку.Стаття 33. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофиЩомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними і утриманцями, визначаються відповідно доЗакону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними   23-річного віку.
Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальникаДодаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.Стаття 34. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальникаДодаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.Стаття 35. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.
Стаття 55.Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забрудненняОсобам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленогостаттею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
№ п/пКатегорії осіб, які постраждалиЗменшення віку
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
— які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року — не менше 5 календарних днів10 років
— які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів8 років
— які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році — від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві — не менше 14 календарних днів у 1986 році5 років

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією статтею.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці засписком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.
Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
— евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році10 років
— евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році8 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов’язкового) відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років4 роки*
та додатково 1 рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше 9 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років3 роки*
та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років2 роки*
та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років
— особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями2 роки
__________
* Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2(чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і цього Закону.
Стаття 36.Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забрудненняОсобам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленогостаттею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
№ п/пКатегорії осіб, які постраждалиЗменшення віку
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
— які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року — не менше 5 календарних днів10 років
— які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів8 років
— які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році — від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві — не менше 14 календарних днів у 1986 році5 років

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці засписком № 1виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією статтею.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці засписком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.
Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
— евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році10 років
— евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році8 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов’язкового) відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років4 роки*
та додатково 1 рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше 9 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років3 роки*
та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років2 роки*
та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років
— особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями2 роки
__________
* Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею.
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і цього Закону.
Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»: до 1 січня 1988 року — у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року — у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.2. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи не менш як: чоловіки — 20 років, жінки — 15 років, із збільшенням пенсії на один процент заробітку за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж, але не вище 75 процентів заробітку, а громадянам, які відпрацювали засписком № 1, чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше — не вище 85 процентів заробітку.3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3 і 4, надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу роботи на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років).Стаття 37. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»: до 1 січня 1988 року — у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року — у полуторному розмірі (у тому числі за списком №1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.2. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи не менш як: чоловіки — 20 років, жінки — 15 років, із збільшенням пенсії на один процент заробітку за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж, але не вище 75 процентів заробітку, а громадянам, які відпрацювали засписком № 1, чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше — не вище 85відсотків заробітку.3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3 і 4, надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу роботи на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років).
Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробіткуОбчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».У разі обчислення пенсії відповідно дочастини другої статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:менше 12 місяців, — середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;менше місяця, — середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.Стаття 38. Пільги по обчисленню середньомісячного заробіткуОбчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».У разі обчислення пенсії відповідно дочастини другої статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:менше 12 місяців, — середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців;не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;менше місяця, — середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.
Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерамТимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, пенсії, призначені відповідно до цього Закону:особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється діяпункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу»«Про прокуратуру»«Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.З 1 січня 2017 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).Стаття 39. Виплата пенсій працюючим пенсіонерамТимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, пенсії, призначені відповідно до цього Закону:особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється діяпункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу»«Про прокуратуру»«Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.З 1 січня 2017 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).
Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофиПенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.Стаття 40. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофиПенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 32 цього Закону.Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків) або відповідно до статті 35 цього Закону.Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.
Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордонУ разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена згідно ізстаттею 54цього Закону, в разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів України.Стаття 40-1. Виплата пенсій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордонУ разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена згідно ізстаттею 54цього Закону, в разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономКонкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленомучастиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.Стаття 41. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономКонкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленомучастиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Розділ IX ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ  Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиПільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються законами про оподаткування.Розділ VIIІ ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ  Стаття 42. Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиПільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються Податковим кодексом
Розділ X ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯРозділ І XЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиОсобам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.Стаття 43. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиОсобам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.
Стаття 62. Роз’яснення порядку застосування цього ЗаконуРоз’яснення порядку застосування цього Закону провадиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є обов’язковими для виконання міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всіма суб’єктами господарювання незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.Стаття 44 Роз’яснення порядку застосування цього ЗаконуРоз’яснення порядку застосування цього Закону провадиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є обов’язковими для виконання міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всіма суб’єктами господарювання незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.
Стаття 63. Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього ЗаконуФінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.Стаття 45. Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього ЗаконуФінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього ЗаконуОсоби, винні в порушенні вимог цього Закону, утаюванні або навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень, вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України.Стаття 46. Відповідальність осіб за порушення цього ЗаконуОсоби, винні в порушенні вимог цього Закону, утаюванні або навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень, вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України.
Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.Дітям, які не досягли повноліття, посвідчення видаються на загальних підставах та вручаються батькам.2. При зміні категорії, а також у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, посвідчення підлягає заміні.3. Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.4. Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.Стаття 47. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.Дітям, які не досягли повноліття, посвідчення видаються на загальних підставах та вручаються батькам.2. При зміні категорії, а також у випадках, передбачених статтею 13 цього Закону, посвідчення підлягає заміні.3. Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.4. Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 66. Поширення дії цього Закону на громадян інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиГромадяни інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються всіма пільгами, що передбачені цим Законом, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.Стаття 48. Поширення дії цього Закону на громадян інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиГромадяни інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються всіма пільгами, що передбачені цим Законом, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.
Стаття 68. Підстави для припинення виплати компенсацій та надання пільг за проживання на території зони безумовного (обов’язкового) відселенняВиплата компенсацій і надання пільг, передбачених статтями 37 і 46 цього Закону, громадянам, які проживають на території зони безумовного (обов’язкового) відселення, припиняється у разі їх відмови від переселення в збудоване для цієї мети житло (житлові умови повинні відповідати вимогам, передбаченим житловим законодавством). На зазначених громадян у період їх подальшого проживання на радіоактивно забрудненій території не поширюється також пільга щодо зменшення пенсійного віку, передбачена статтею 55 цього Закону.Стаття 49. Підстави для припинення надання пільги за проживання на території зони безумовного (обов’язкового) відселенняГромадянам, які проживають на території зони безумовного (обов’язкового) відселення, у разі їхньої відмови від переселення в збудоване житло за межами зони безумовного (обов’язкового) відселення не надається пільга щодо зменшення пенсійного віку, передбаченоїстаттею 36 цього Закону. 
{Статтю 69 виключено на підставі Закону № 230/96-ВР від 06.06.96} 
Стаття 70. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиГромадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей.Стаття 50. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиГромадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей.
Стаття 71. Особливості внесення змін до цього ЗаконуДія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.Стаття 51. Особливості внесення змін до цього ЗаконуДія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.
 ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. ІІ. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону. ІІІ. Дія цього Закону поширюється також на осіб, пенсію яким призначено до введення в дію цього Закону.

2 комментария:

  1. Як зрозуміти пільгове користування ? було безкоштовне воно теж пільгове
    14) пільгове користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;

    ОтветитьУдалить
  2. а як було, так і буде.як не було так і не буде. все залежить від ЗУ про бюджет.будуть закладені кошти-поїдем.ні-підем.і не просто підем, а підем.підем,підем.

    ОтветитьУдалить