среда, 15 июня 2016 г.

Проект Закону №4798 від 13.06.2016 р. ПОДАНЯ ДЕПУТАТАМИ ВІД ОП.
вр

Проект
Вноситься народними
депутатами України
Королевською Н.Ю.
Солод Ю.В.
Закон УкраЇни
Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення порушених прав учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Верховна Рада України постановляє:
1. Статтю 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262; 2006 р., № 37, ст. 318; 2009 р., № 24, ст. 296; 2012 р., № 11-12, ст. 82) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Особам, зазначеним у пунктах «а» — «в» частини першої цієї статті, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а тим, що віднесені до категорій 2 або 3, — на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 Голова Верховної Ради
             України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення порушених прав учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» було передбачено, що військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2 або 3 – на 5 відсотків відповідних сум грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія.
Змінами, внесеними до цього Закону з 1 січня 2007 року, зазначену норму було скасованоРозмір пенсії при цьому не зменшувався. Однак, вже з 2008 року, після перерахунку пенсій виявилося, що відміна цієї норми є соціально несправедливою щодо військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.
Зазначеними змінами у порушення вимог статті 22 Конституції України було звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод громадян при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів.
Тому підготовленим законопроектом передбачено поновлення з 1 січня 2017 року вищезазначеної норми.
2. Цілі і завдання прийняття акта
Метою проекту акта є законодавче врегулювання та забезпечення гарантій, наданих державою учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з числа колишніх військовослужбовців, удосконалення регулювання суспільних правовідносин у соціальній сфері, зняття соціальної напруги серед даної категорії громадян. Завданням законопроекту є поновлення раніше скасованої норми щодо збільшення пенсій вказаним особам.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, згідно з якими врегульовується питання поновлення раніше діючої норми щодо збільшення розміру пенсії за вислугу років особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження служби і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 — на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2 та 3 – на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.
Ці зміни передбачають законодавче врегулювання гарантій державної підтримки згаданих категорій громадян, гарантують захист їх соціальних прав.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У даній сфері правового регулювання діє Конституція України, Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Реалізація законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових коштів із Державного бюджету України у поточному році.
Для забезпечення збалансованості бюджету пропонується встановити підвищення до пенсії ліквідаторам починаючи з наступного року, що, відповідно, буде враховано Урядом при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік та будуть визначені джерела для покриття відповідних витрат.
Річна потреба у додаткових коштах становитиме 33 074 736 грн. (фінансово-економічні розрахунки додаються).
 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття законопроекту частково вирішить проблему підвищення соціальної захищеності осіб з числа колишніх військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які під час служби брали безпосередню участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечить виконання державою взятих на себе зобов’язань з реального захисту їх прав.
Народний депутат України                                                  Королевська Н.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення порушених прав учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»


Зміст положення (норми) чинного законодавства


Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт «а» статті 12): за вислугу 20 років — 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» — 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт «б» статті 12): за страховий стаж 25 років — 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (пункт «в» статті 12): за вислугу 20 років — 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).
Норма відсутня.


Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, — 100 процентів, до категорії 2, — 95 процентів.

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт «а» статті 12): за вислугу 20 років — 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» — 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт «б» статті 12): за страховий стаж 25 років — 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (пункт «в» статті 12): за вислугу 20 років — 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).
Особам, зазначеним у пунктах «а» — «в» частини першої цієї статті, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а тим, що віднесені до категорій 2 або 3, — на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.
Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, — 100 процентів, до категорії 2, — 95 процентів.
Народні депутати України                                                                                Королевська Н.Ю.                                                                                                                    Солод Ю.В.
Комментариев нет:

Отправить комментарий