среда, 21 октября 2015 г.

Порядок реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2015 р. за рішеннями судів

среда, 21 октября 2015 г.

Порядок реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2015 р. за рішеннями судів


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 703

ПОРЯДОК
реструктуризації заборгованості, що виникла
станом на 1 січня 2015 р. за рішеннями судів, виконання
яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського
суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ
проти України, коштами та фінансовими казначейськими векселями
1. Цей Порядок визначає механізм реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2015 р. за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України (далі — заборгованість), шляхом часткового погашення у розмірі до 10 відсотків суми за зазначеними рішеннями за рахунок коштів державного бюджету (далі — бюджетні кошти) та видачі на решту суми фінансових казначейських векселів (далі — векселі),  а  також механізм видачі, обігу, обліку векселів і сплати за ними.
2. З метою погашення заборгованості Мін’юст та Казначейство формують реєстри виплат за рішеннями судів (додаток 1).
Мін’юст передає АТ “Ощадбанк” (далі — Банк) реєстри виплат
за рішеннями Європейського суду з прав людини (із заповненими колонками 1—8).

Казначейство передає Банку реєстри виплат за рішеннями національних судів (із заповненими колонками 1, 2, 5—7).
На підставі повідомлення Банку Мін’юст або Казначейство подає уточнені дані до реєстрів виплат за рішеннями судів.
Передача документів, зазначених у цьому пункті, здійснюється в електронній формі.
3. Сума погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів розраховується у такому відсотковому співвідношенні до суми стягнення  за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою або за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України:
10 відсотків — якщо сума стягнення становить до 200 тис. гривень;
7 відсотків — якщо сума стягнення становить від 200 тис. гривень до
2 млн. гривень;

5 відсотків — якщо сума стягнення становить від 2 млн. гривень до
20 млн. гривень;

3 відсотки — якщо сума стягнення становить понад 20 млн. гривень.
4. Стягувачі добровільно подають відокремленому підрозділу Банку заяви про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі векселів (додаток 2) за місцем свого проживання (місцезнаходження) з пред’явленням паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Стягувачі — юридичні особи зазначають реквізити банківського рахунка для погашення заборгованості бюджетними коштами.
У разі подання заяви представником стягувача — фізичної особи до неї додається оригінал документа, що підтверджує його повноваження, або належним чином завірена копія.
На кожне рішення суду подається одна заява.
Банк приймає заяви стягувачів, звіряє їх з наданими Мін’юстом та Казначейством реєстрами виплат за рішеннями судів, відкриває таким особам поточні рахунки (за відсутності)  для зарахування коштів та вносить до реєстрів необхідні дані.
Витяг з реєстру виплат за рішеннями судів разом з копіями заяв стагувачів один раз на місяць подається Банком Мін’юсту та Казначейству.
5. Мін’юст та Казначейство проводять у десятиденний строк перевірку отриманого від Банку згідно з пунктом 4 цього Порядку реєстру виплат за рішеннями судів щодо наявності підстав для погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі векселів, у тому числі щодо повторного звернення стягувача із заявою про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі векселів.
Мін’юст за результатами перевірки готує платіжні доручення для перерахування коштів та формує реєстр щодо погашення заборгованості за рішеннями Європейського суду з прав людини (додаток 3), який подає  Казначейству для складення векселів.
Мін’юст розраховує суми векселів, необхідні для погашення заборгованості за рішеннями Європейського суду з прав людини, відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку.
Казначейство за результатами перевірки та відповідно до поданих Мін’юстом реєстрів рішень щодо погашення заборгованості за рішеннями Європейського суду з прав людини здійснює видачу векселів та передає векселі Банку.
6. Казначейство перераховує бюджетні кошти для часткового погашення заборгованості в межах видатків, передбачених за КПКВ 3504040 та 3601170 згідно з розписом видатків державного бюджету на рахунок Банку на підставі поданої ним заяви про перерахування коштів згідно з реєстром виплат за рішеннями судів.
Банк зараховує в установленому законодавством порядку перераховані Казначейством бюджетні кошти на рахунки стягувачів.
7. Суми заборгованості в іноземній валюті розраховуються Мін’юстом або Казначейством в національній валюті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату подання стягувачем заяви про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі векселів.
8. Банк одночасно з проведенням платежів бюджетними коштами надає векселі стягувачам, про що інформує Казначейство та Мін’юст.
Казначейство веде реєстр виданих стягувачам векселів відповідно до порядку, затвердженого НКЦПФР.
9. Отримання стягувачем векселя вважається фактичним виконанням в повному обсязі рішення суду.
10. Вексель є простим і видається Казначейством у документарній формі як паперовий документ на бланку з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення якого затверджується НКЦПФР.
11. Сума заборгованості, яка підлягає погашенню за рахунок видачі векселів, розділяється на шість рівних частин, на кожну з яких видається окремий вексель, який погашається не раніше ніж відповідно через два, три, чотири, п’ять, шість, сім років.
У суму кожного окремого векселя включаються 3 відсотки річних.
12. Векселі складаються із заповненням таких реквізитів:
назва “простий вексель”, яка включена до тексту документа і написана тією мовою, якою складено документ;
безумовне зобов’язання Казначейства сплатити визначену суму коштів після настання строку платежу;
строк платежу;
місце, у якому повинен бути здійснений платіж (зазначаються банківські реквізити відокремленого підрозділу Банку);
прізвище, ім’я та по батькові або найменування стягувача;
дата і місце видачі векселя;
підпис особи, яка видає вексель;
відбиток печатки.
У векселі зазначається, що він сплачується за пред’явленням, але не раніше ніж відповідно через два, три, чотири, п’ять, шість, сім років.
13. Векселедержателі можуть використовувати векселі для:
погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів;
продажу юридичним або фізичним особам, здійснення розрахункових операцій у банках;
застави з метою забезпечення виконання зобов’язань;
здійснення інших не заборонених законодавством операцій.
14. Банк після надання стягувачам векселів подає щомісяця до 10 числа Мінфіну, Мін’юсту та Казначейству інформацію про строки та обсяги сплати за векселями.

15. Векселедержатель, який бажає отримати належні йому за векселем кошти, не пізніше ніж за 14 робочих днів до строку платежу за векселем подає заяву (додаток 4) разом з векселем відокремленому підрозділу Банку за місцем свого проживання (місцезнаходження).
Заява від імені юридичної особи або фізичної особи — підприємця засвідчується печаткою (у разі її наявності).
16. Банк формує реєстр виплат за векселями (додаток 5) та протягом трьох банківських днів передає його Казначейству для перерахування коштів.
17. Погашення векселів здійснюється Казначейством шляхом перерахування на рахунок Банку суми коштів у розмірі відповідних сум платежів за векселями, строк виплат за якими настав, на підставі отриманого від Банку реєстру виплат за векселями.
Невиплачені суми за векселями повертаються останнього робочого дня поточного бюджетного періоду до державного бюджету.
18. Операції, пов’язані з видачею векселів, відображаються Казначейством у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету на рахунках позабалансового обліку в установленому законодавством порядку з урахуванням інформації, поданої Банком.

_____________________


Додаток 1
до Порядку

РЕЄСТР
виплат за рішеннями судів
на ____________ 20__ року

Найменування або прізвище, імя  та по батькові стягувачаКод згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)Для фізичних осібРішення суду (виконавчий документ)Код банкуНомер рахункаВідокрем-лений підрозділ банку
серія та номер паспортадата прийняття рішення (видачі виконавчого документа)номер рішення (виконавчого документа)найменуван-ня суду (органу, що видав виконавчий документ)номер заяви стягувача та назва рішення (для Європейсько-го суду з прав людини)
1234567891011
Керівник__________________________
(підпис)
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
МП

_____________________


Додаток 2
до Порядку

__________________________________
(зазначається найменування відокремленого

__________________________________
підрозділу банку)
__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові або найменування стягувача)
__________________________________
(для фізичних осіб — паспортні дані стягувача та
номер облікової картки платника податків*,
__________________________________
для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ)
ЗАЯВА
про погашення заборгованості за
рахунок бюджетних коштів та видачі векселів

Відповідно до рішення суду (виконавчого документа) або рішення Європейського суду з прав людини _________________________________,
(найменування суду (органу, що видав
виконавчий документ)
виданого або прийнятого (дата) _____________ у справі № ____________,
визначена сума заборгованості ______________________________________.
Прошу провести погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видати на решту суми фінансові казначейські векселі.
Дані, необхідні для перерахування коштів: ________________________
_________________________________________________________________
Місце проживання (місцезнаходження), контактний номер
телефону ________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________
(дата)
_______________
(підпис)
_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

_____________________


Додаток 3
до Порядку

РЕЄСТР
щодо погашення заборгованості за рішеннями
Європейського суду з прав людини
від ___ ___________ 20__ р. № _______

Прізвище, ім’я та
по батькові або найменування стягувача
Дата прийняття рішення та номер справиСума заборгованостіСума коштів,
що підлягає перерахуванню на підставі платіжних доручень
Сума фінансових казначейських векселівРеквізити відокремленого підрозділу банку, у якому повинен бути здійснений платіж
справедлива сатисфакціярішення національного судупеняусього
12345678910


Міністр юстиції
(заступник Міністра юстиції)

МП

_____________________


Додаток 4
до Порядку

Керівникові _________________________
(найменування відокремленого
підрозділу банку)


Векселедержателя ___________________
(прізвище, ім’я та по батькові або найменування стягувача)
___________________________________
(для фізичних осіб — паспортні дані
стягувача та його

___________________________________
номер облікової картки платника податків*,
______________________________________________
для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ)
___________________________________
(місце проживання (місцезнаходження),
___________________________________
контактний номер телефону)
ЗАЯВА
Прошу погасити вексель серія _____ № _______ на суму ___________
(цифрами)
(__________________________________________) гривень _____ копійок,
(прописом)
виданий ____ ____________ 20___ р. Казначейством, шляхом перерахування коштів на рахунок № ___________________ _____ відкритий в ______________________________________________________, код банку _________________.
Оригінал векселя додається до заяви.
______________
(дата)
___________________
(підпис)
Відмітки банку:
вексель серія _____ № ___________ на суму _____________________,
(цифрами)
виданий ____  ___________ 20___ р. отримано.
______________________________
(прізвище та ініціали працівника банку)
_______________
(підпис)
Другий примірник заяви з відміткою про передачу векселя отримав
______________________________
(прізвище та ініціали векселедержателя)
_______________
(підпис)
_________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

_____________________


Додаток 5
до Порядку

РЕЄСТР
виплат за векселями
на ____________ 20__ року

Дата видачі векселяНомер векселяСтрок платежу за векселемСума сплати за векселем, гривеньПерший векселе-держательОстанній векселе-держательРішення суду (виконавчий документ), відповідно до якого видано вексель
усьогономінальна сума векселясума відсотків, що нараховується на номінальну суму векселя
12345678910


Керівник__________________________
(підпис)
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Комментариев нет:

Отправить комментарий