четверг, 21 декабря 2017 г.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА (Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою )КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2017 р. № 848 
Київ
Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2129; 2016 р., № 82, ст. 2707), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2017 р. № 848
1. Пункти 4 і 7 викласти в такій редакції:
“4. Заявник подає органу державної виконавчої служби заяву про виконання рішення із зазначенням (щодо кожного рішення подається окрема заява):
реквізитів банківського рахунка (у разі наявності - довідку банку) із зазначенням назви банку, його МФО, коду згідно з ЄДРПОУ, номера рахунка (поточний, транзитний, картковий), прізвища, імені, по батькові власника рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через підприємства поштового зв’язку (прізвище, ім’я, по батькові адресата, його поштова адреса (найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, поштовий індекс), якщо зазначений рахунок відсутній;
місця реєстрації (проживання);
номерів засобу зв’язку.
До заяви додаються:
оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірена його копія);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
копія паспорта громадянина України;
документи, що підтверджують повноваження представника, оформлені відповідно до вимог законодавства (у разі залучення).
Для отримання повідомлень, передбачених пунктами 9 і 17 цього Порядку, у заяві може зазначатися адреса електронної пошти.
У разі подання органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).
У разі зміни способу і порядку виконання рішення, зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця (правонаступника) до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду.
У разі зміни даних (у тому числі зміни реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через підприємства поштового зв’язку) або внесення змін до документів, що подані згідно з цим пунктом, заявник повідомляє про це органу державної виконавчої служби.”;
“7. Відповідальна особа  не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня надходження до неї рішення зобов’язана перевірити виконання такого рішення за даними  автоматизованої системи виконавчого провадження, враховуючи дані виконавчих проваджень, відкритих на виконання рішень Європейського суду з прав людини стосовно невиконання рішення національного суду, щодо якого звертається заявник. У разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі відповідальна особа вносить дані про це рішення до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою (далі  - Реєстр).
Якщо за результатами перевірки встановлено, що рішення виконано в повному обсязі, в тому числі в межах виконавчого провадження, відкритого на виконання рішення Європейського суду з прав людини стосовно невиконання рішення національного суду, щодо якого звернувся заявник, відповідальна особа повертає рішення заявнику із супровідним листом та відповідною довідкою з автоматизованої системи виконавчого провадження.
У разі коли до заяви про виконання рішення заявником додано довідку боржника про наявну невиплачену за ним заборгованість, відповідальна особа вносить дані про таке рішення до Реєстру.
Відповідальна особа повертає документи, надані заявником, у разі, коли:
рішення не підлягає обліку відповідно до цього Порядку;
рішення подано не за місцезнаходженням боржника;
заявником не подано заяву про виконання рішення або заява не відповідає вимогам, встановленим пунктом 4 цього Порядку;
заява подана особою, яка не є заявником та повноваження якої не підтверджені в установленому порядку;
оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду оформлений неналежним чином;
відповідальною особою вже внесено до Реєстру дані про рішення чи виконавчий документ, подані заявником із заявою про виконання рішення;
до заяви не додані документи (документ), зазначені в пункті 4 цього Порядку, або такі документи не відповідають вимогам законодавства;
виконавчий документ перебуває на виконанні органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за бюджетною програмою щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою.
Документи повертаються із супровідним листом із зазначенням причини повернення у строки, визначені абзацом першим цього пункту.
Повернення документів не позбавляє заявника права повторно звернутися із заявою про виконання рішення відповідно до пункту 4 цього Порядку.
У разі подання заявником повторно заяви про виконання рішення черговість погашення заборгованості за рішенням визначається з дати подання повторної заяви.
Заявник має право подати заяву про відкликання рішення без виконання. У такому разі відповідальна особа не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після надходження до неї зазначеної заяви повертає документи заявнику та у разі внесення даних про таке рішення до Реєстру здійснює у Реєстрі відповідний запис.
Відкликання заявником рішення без виконання не позбавляє його права повторно звернутися із заявою про виконання рішення відповідно до пункту 4 цього Порядку.
У разі отримання інформації про смерть заявника (стягувача за відповідним рішенням) подане рішення надсилається до суду, який постановив таке рішення, для приєднання до справи. Таке рішення може бути повторно подано на виконання спадкоємцем разом з ухвалою суду про заміну сторони її правонаступником.”.
2. В абзаці першому пункту 9 слово “семи” замінити словом “десяти”.
1) абзац другий після слова “надcилається” доповнити словами “правонаступнику боржника, а у разі його відсутності”;
2) абзац четвертий викласти в такій редакції:
“Якщо рішенням зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок тощо) та/або виплатити кошти, відповідальна особа разом з повідомленням надсилає боржнику, а у разі припинення боржника - юридичної особи його правонаступнику або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника - юридичної особи, копію рішення для здійснення нарахування суми коштів, що підлягає виплаті заявнику. Про здійснення нарахування та/або виплати боржник, його правонаступник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника - юридичної особи, зобов’язаний повідомити відповідальній особі протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення з наданням відповідного документа про здійснення нарахування та/або виплати на день складення такого документа, підписаного уповноваженою особою і завіреного гербовою печаткою.”;
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
“У разі переведення справи з первинними документами про нарахування соціальних та пенсійних виплат за новим місцем проживання заявника документ про здійснення нарахування та/або виплати складає уповноважена особа органу за місцем перебування заявника на обліку в органах Пенсійного фонду України або структурних підрозділах з питань соціального захисту населення обласних, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та/або надсилає його боржнику протягом п’яти робочих днів. Зазначений документ боржник надсилає із супровідним листом відповідальній особі протягом п’яти робочих днів.
Якщо боржником не надано повідомлення про суму коштів, що підлягає виплаті заявникові за рішенням, яким зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок) коштів, або боржник відмовився визначити суму коштів, яка підлягає виплаті заявнику, керівник органу державної виконавчої служби надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення.”.
1) у першому реченні слово “заявнику” замінити словами “органу, що його видав,”;
2) у другому реченні слова “з рішенням” виключити;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У разі коли рішення виконано боржником в повному обсязі після його передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в тому числі в межах виконавчого провадження, відкритого на виконання рішення Європейського суду з прав людини стосовно невиконання рішення національного суду, щодо якого звернувся заявник, відповідальна особа протягом трьох робочих днів з дня отримання підтвердження про повне виконання рішення повідомляє органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.”.
5. Пункт 12 після слова “Реєстру” доповнити словами і цифрами “та у разі передачі рішень згідно з пунктами 13-17 цього Порядку протягом трьох робочих днів з дня отримання такого підтвердження повідомляє про часткове виконання рішення органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів”.
6. Пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
“Передача органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, рішень зобов’язального характеру здійснюється після отримання від боржника, його правонаступника або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника - юридичної особи, документів про здійснення нарахування виплат за таким рішенням.”.
7. Абзац третій пункту 14 після слів “уповноваженою особою” доповнити словами “боржника, його правонаступника або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника - юридичної особи,”.
1) абзац другий після слова “заборгованності” доповнити словами “та передаються органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в паперовому та електронному вигляді”;
2) абзац третій виключити.
9. У пункті 17 слова “наступного робочого дня” замінити словами “п’яти робочих днів”.
10. У пункті 18:
1) слова “такі рішення можуть бути повернуті до органу державної виконавчої служби для усунення недоліків” замінити словами “орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надсилає органу державної виконавчої служби повідомлення про усунення недоліків”;
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
“Після усунення недоліків орган державної виконавчої служби не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи та відомості із супровідним листом, в якому зазначається акт приймання-передавання, яким здійснювалася передача рішень.
У разі коли неможливо усунути виявлені недоліки, орган державної виконавчої служби повідомляє про це органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, після чого рішення або документи повертаються органу державної виконавчої служби. Орган державної виконавчої служби  повертає такі рішення заявникові з відповідними роз’ясненнями.”.
11. Доповнити Порядок пунктами 18-1, 21 і 22 такого змісту:
“18-1. У разі надходження органу державної виконавчої служби ухвали про заміну сторони правонаступником або інших відомостей та даних (у тому числі реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти або даних для перерахування коштів у готівковій формі через підприємства поштового зв’язку) відповідальна особа не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилає їх органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, із супровідним листом, в якому зазначається акт приймання-передавання, яким здійснювалася передача рішень.”;
“21. Про погашення заборгованості за рішенням орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, повідомляє органу державної виконавчої служби (із зазначенням номера рішення, дати його прийняття та суду, яким ухвалено рішення /видано виконавчий документ) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня перерахування коштів заявнику.
Відомості про погашення заборгованості за рішенням вносяться відповідальною особою до Реєстру не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення про перерахування коштів.
22. Під час виконання рішень орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, має право безоплатно отримувати інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, від державних органів, установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності в межах обсягу їх повноважень.
Державний орган, установа, організація, підприємство незалежно від форми власності, до яких надійшов запит органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в межах компетенції повинні надати обґрунтовану відповідь протягом десяти календарних днів з дня отримання такого запиту.”.
12. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2017 р. № 848)
АКТ 
приймання-передавання


Комментариев нет:

Отправить комментарий